بخش ۳۹

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

گنبدی نهمار بر برده، بلند
نه ستونش از برون، نه زیر بند