پاره ۵

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج

نیارم بر کسی این راز بگشود
مرا از خال هندوی تو بفنود