بخش ۳۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

آنگهی گنجور مشک آمار کرد
تا مرو را زان بدان بیدار کرد