پاره ۱۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

درخش، ارنخندد به وقت بهار
همانا نگرید چنین ابر زار