بخش ۸۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

مرد را نهمار خشم آمد ازین
غاو شنگی به کف آوردش، گزین