بخش ۷۹

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

گر درم داری، گزند آرد بدین
بفگن او را گرم و درویشی گزین