بخش ۸۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

ار همه خوبی و نیکی دارد او
ماده ور بر کار خویش ار دارد او