بخش ۵۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

داشتی آن تاجر دولت شعار
صد قطار سار اندر زیر بار