بخش ۴۹

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

خور به شادی روزگار نوبهار
می گسار اندر تکوک شاهوار