پاره ۲۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

به دشت ار به شمشیر بگزاردم
ازان به که ماهی بیو باردم