بخش ۶۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

خشم آمدش و همان گه گفت: ویک
خواست کورا برکند از دیده کیک