پاره ۲۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

فگندند بر لاد پر نیخ سنگ
نکردند در کار موبد درنگ