پاره ۲۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

تن از خوی پر آب و دهان پر ز خاک
زبان گشته از تشنگی چاک چاک