پاره ۱۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

دخت کسری ز نسل کیکاوس
درستی نام، نغز چون طاوس