بخش ۹۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

نزد تو آماده بدو آراسته
جنگ او را خویشتن پیراسته