بخش ۸۹

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

پر بکنده، چنگ و چنگل ریخته
خاک گشته، باد خاکش بیخته