بخش ۳۶

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

چون که نالنده بدو گستاخ شد
تن درستی آمد و در واخ شد