پاره ۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

کفن حله شد کرم بهرامه را
کز ابریشم جان کند جامه را