پاره ۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

جامه پر صورت دهر، ای جوان
چرک شدوشد به کف گازران
رنگ همه خام وچنان پیچ و تاب
منتظرم تا چه برآید ز آب؟