پاره ۵

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

لقمه‌ای از زهر زده در دهن
مرگ فشردش همه در زیر غن