پاره ۷

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

فرخار بزرگ و نیک جاییست
کان موضع آن بت نواییست