بخش ۵۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

شیر خشم آورد و جست از جای خویش
و آمد آن خرگوش را الفغده پیش