پاره ۳۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

که هرگه که تیره بگرددجهان
بسوزد چو دوزخ شود با دران