پاره ۳۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

بداندیش دشمن برو ویل جو
که تا چون ستاند ازو چیز او