پاره ۳۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

سرشک از مژه همچو در ریخته
چو خوشه ز سارونه آویخته