بخش ۴۷

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

چون کشف انبوه غوغایی بدید
بانگ وژخ مردمان، خشم آورید