بخش ۶۷

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

ایستاده دیدم آن جا دزد و غول
روی زشت و چشم‌ها همچون دو غول