پاره ۲۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

چون نهاد او پهند را نیکو
قید شد در پهند او آهو