پاره ۲۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

بودنی بود، می بیار اکنون
رطل پرکن ، مگوی بیش سخون