پاره ۲۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

چون به بانگ آمد از هوا بخنو
می خور و بانگ رود و چنگ شنو