بخش ۲۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

پس تبیری دید نزدیک درخت
هر گهی بانگی بجستی تند و سخت