بخش ۴۵

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

زن چو این بشنیده شد خاموش بود
کفشگر کانا و مردی لوش بود