پاره ۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

توانی برو کار بستن فریب
که نادان همه راست ببند و ریب