پاره ۱۵

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

یکی بزم خرم بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند