پاره ۱۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

ببادافره جاودان کردمند
به دوزخ بماند روانش نژند