بخش ۱۰۵

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

خم و خنبه پر ز انده، دل تهی
زعفران و نرگس و بید و بهی