بخش ۱۶

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

کار چون بسته شود بگشایدا
وز پس هر غم طرب افزایدا