پاره ۲۷

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

آن که نشک آفرید و سرو سهی
وان که بید آفرید و نار و بهی