پاره ۷

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

گاو مسکین ز کید دمنه چه دید؟
وز بد زاغ بوم را چه رسید؟