بخش ۷۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

کرد باید مر مرا و او را رون
شیر تا تیمار دارد خویشتن