گزیده اشعار

غزلیات

غزل ۱

غزل ۲

غزل ۳

غزل ۴

غزل ۵

غزل ۶

غزل ۷

غزل ۸

غزل ۹

غزل ۱۰

غزل ۱۱

غزل ۱۲

غزل ۱۳

غزل ۱۴

غزل ۱۵

غزل ۱۶

غزل ۱۷

غزل ۱۸

غزل ۱۹

غزل ۲۰

غزل ۲۱

غزل ۲۲

غزل ۲۳

غزل ۲۴

غزل ۲۵

غزل ۲۶

غزل ۲۷

غزل ۲۸

غزل ۲۹

غزل ۳۰

غزل ۳۱

غزل ۳۲

غزل ۳۳

غزل ۳۴

غزل ۳۵

غزل ۳۶

غزل ۳۷

غزل ۳۸

غزل ۳۹

غزل ۴۰

غزل ۴۱

غزل ۴۲

غزل ۴۳

غزل ۴۴

غزل ۴۵

غزل ۴۶

غزل ۴۷

غزل ۴۸

غزل ۴۹

غزل ۵۰

غزل ۵۱

غزل ۵۲

غزل ۵۳

غزل ۵۴

غزل ۵۵

غزل ۵۶

غزل ۵۷

غزل ۵۸

غزل ۵۹

غزل ۶۰

غزل ۶۱

غزل ۶۲

غزل ۶۳

غزل ۶۴

غزل ۶۵

غزل ۶۶

غزل ۶۷

غزل ۶۸

غزل ۶۹

غزل ۷۰

غزل ۷۱

غزل ۷۲

غزل ۷۳

غزل ۷۴

غزل ۷۵

غزل ۷۶

غزل ۷۷

غزل ۷۸

غزل ۷۹

غزل ۸۰

غزل ۸۱

غزل ۸۲

غزل ۸۳

غزل ۸۴

غزل ۸۵

غزل ۸۶

غزل ۸۷

غزل ۸۸

غزل ۸۹

غزل ۹۰

غزل ۹۱

غزل ۹۲

غزل ۹۳

غزل ۹۴

غزل ۹۵

غزل ۹۶

غزل ۹۷

غزل ۹۸

غزل ۹۹

غزل ۱۰۰

غزل ۱۰۱

غزل ۱۰۲

غزل ۱۰۳

غزل ۱۰۴

غزل ۱۰۵

غزل ۱۰۶

غزل ۱۰۷

غزل ۱۰۸

غزل ۱۰۹

غزل ۱۱۰

غزل ۱۱۱

غزل ۱۱۲

غزل ۱۱۳

غزل ۱۱۴

غزل ۱۱۵

غزل ۱۱۶

غزل ۱۱۷

غزل ۱۱۸

غزل ۱۱۹

غزل ۱۲۰

غزل ۱۲۱

غزل ۱۲۲

غزل ۱۲۳

غزل ۱۲۴

غزل ۱۲۵

غزل ۱۲۶

غزل ۱۲۷

غزل ۱۲۸

غزل ۱۲۹

غزل ۱۳۰

غزل ۱۳۱

غزل ۱۳۲

غزل ۱۳۳

غزل ۱۳۴

غزل ۱۳۵

غزل ۱۳۶

غزل ۱۳۷

غزل ۱۳۸

غزل ۱۳۹

غزل ۱۴۰

غزل ۱۴۱

غزل ۱۴۲

غزل ۱۴۳

غزل ۱۴۴

غزل ۱۴۵

غزل ۱۴۶

غزل ۱۴۷

غزل ۱۴۸

غزل ۱۴۹

غزل ۱۵۰

غزل ۱۵۱

غزل ۱۵۲

غزل ۱۵۳

غزل ۱۵۴

غزل ۱۵۵

غزل ۱۵۶

غزل ۱۵۷

غزل ۱۵۸

غزل ۱۵۹

غزل ۱۶۰

غزل ۱۶۱

غزل ۱۶۲

غزل ۱۶۳

غزل ۱۶۴

غزل ۱۶۵

غزل ۱۶۶

غزل ۱۶۷

غزل ۱۶۸

غزل ۱۶۹

غزل ۱۷۰

غزل ۱۷۱

غزل ۱۷۲

غزل ۱۷۳

غزل ۱۷۴

غزل ۱۷۵

غزل ۱۷۶

غزل ۱۷۷

غزل ۱۷۸

غزل ۱۷۹

غزل ۱۸۰

غزل ۱۸۱

غزل ۱۸۲

غزل ۱۸۳

غزل ۱۸۴

غزل ۱۸۵

غزل ۱۸۶

غزل ۱۸۷

غزل ۱۸۸

غزل ۱۸۹

غزل ۱۹۰

غزل ۱۹۱

غزل ۱۹۲

غزل ۱۹۳

غزل ۱۹۴

غزل ۱۹۵

غزل ۱۹۶

غزل ۱۹۷

غزل ۱۹۸

غزل ۱۹۹

غزل ۲۰۰

غزل ۲۰۱

غزل ۲۰۲

غزل ۲۰۳

غزل ۲۰۴

غزل ۲۰۵

غزل ۲۰۶

غزل ۲۰۷

غزل ۲۰۸

غزل ۲۰۹

غزل ۲۱۰

غزل ۲۱۱

غزل ۲۱۲

غزل ۲۱۳

غزل ۲۱۴

غزل ۲۱۵

غزل ۲۱۶

غزل ۲۱۷

غزل ۲۱۸

غزل ۲۱۹

غزل ۲۲۰

غزل ۲۲۱

غزل ۲۲۲

غزل ۲۲۳

غزل ۲۲۴

غزل ۲۲۵

غزل ۲۲۶

غزل ۲۲۷

غزل ۲۲۸

غزل ۲۲۹

غزل ۲۳۰

غزل ۲۳۱

غزل ۲۳۲

غزل ۲۳۳

غزل ۲۳۴

غزل ۲۳۵

غزل ۲۳۶

غزل ۲۳۷

غزل ۲۳۸

غزل ۲۳۹

غزل ۲۴۰

غزل ۲۴۱

غزل ۲۴۲

غزل ۲۴۳

غزل ۲۴۴

غزل ۲۴۵

غزل ۲۴۶

غزل ۲۴۷

غزل ۲۴۸

غزل ۲۴۹

غزل ۲۵۰

غزل ۲۵۱

غزل ۲۵۲

غزل ۲۵۳

غزل ۲۵۴

غزل ۲۵۵

غزل ۲۵۶

غزل ۲۵۷

غزل ۲۵۸

غزل ۲۵۹

غزل ۲۶۰

غزل ۲۶۱

غزل ۲۶۲

غزل ۲۶۳

غزل ۲۶۴

غزل ۲۶۵

غزل ۲۶۶

غزل ۲۶۷

غزل ۲۶۸

غزل ۲۶۹

غزل ۲۷۰

غزل ۲۷۱

غزل ۲۷۲

غزل ۲۷۳

غزل ۲۷۴

غزل ۲۷۵

غزل ۲۷۶

غزل ۲۷۷

غزل ۲۷۸

غزل ۲۷۹

غزل ۲۸۰

غزل ۲۸۱

غزل ۲۸۲

غزل ۲۸۳

غزل ۲۸۴

غزل ۲۸۵

غزل ۲۸۶

غزل ۲۸۷

غزل ۲۸۸

غزل ۲۸۹

غزل ۲۹۰

غزل ۲۹۱

غزل ۲۹۲

غزل ۲۹۳

غزل ۲۹۴

غزل ۲۹۵

غزل ۲۹۶

غزل ۲۹۷

غزل ۲۹۸

غزل ۲۹۹

غزل ۳۰۰

غزل ۳۰۱

غزل ۳۰۲

غزل ۳۰۳

غزل ۳۰۴

غزل ۳۰۵

غزل ۳۰۶

غزل ۳۰۷

غزل ۳۰۸

غزل ۳۰۹

غزل ۳۱۰

غزل ۳۱۱

غزل ۳۱۲

غزل ۳۱۳

غزل ۳۱۴

غزل ۳۱۵

غزل ۳۱۶

غزل ۳۱۷

غزل ۳۱۸

غزل ۳۱۹

غزل ۳۲۰

غزل ۳۲۱

غزل ۳۲۲

غزل ۳۲۳

غزل ۳۲۴

غزل ۳۲۵

غزل ۳۲۶

غزل ۳۲۷

غزل ۳۲۸

غزل ۳۲۹

غزل ۳۳۰

غزل ۳۳۱

غزل ۳۳۲

غزل ۳۳۳

غزل ۳۳۴

غزل ۳۳۵

غزل ۳۳۶

غزل ۳۳۷

غزل ۳۳۸

غزل ۳۳۹

غزل ۳۴۰

غزل ۳۴۱

غزل ۳۴۲

غزل ۳۴۳

غزل ۳۴۴

غزل ۳۴۵

غزل ۳۴۶

غزل ۳۴۷

غزل ۳۴۸

غزل ۳۴۹

غزل ۳۵۰

غزل ۳۵۱

غزل ۳۵۲

غزل ۳۵۳

غزل ۳۵۴

غزل ۳۵۵

غزل ۳۵۶

غزل ۳۵۷

غزل ۳۵۸

غزل ۳۵۹

غزل ۳۶۰

غزل ۳۶۱

غزل ۳۶۲

غزل ۳۶۳

غزل ۳۶۴

غزل ۳۶۵

غزل ۳۶۶

غزل ۳۶۷

غزل ۳۶۸

غزل ۳۶۹

غزل ۳۷۰

غزل ۳۷۱

غزل ۳۷۲

غزل ۳۷۳

غزل ۳۷۴

غزل ۳۷۵

غزل ۳۷۶

غزل ۳۷۷

غزل ۳۷۸

غزل ۳۷۹

غزل ۳۸۰

غزل ۳۸۱

غزل ۳۸۲

غزل ۳۸۳

غزل ۳۸۴

غزل ۳۸۵

غزل ۳۸۶

غزل ۳۸۷

غزل ۳۸۸

غزل ۳۸۹

غزل ۳۹۰

غزل ۳۹۱

غزل ۳۹۲

غزل ۳۹۳

غزل ۳۹۴

غزل ۳۹۵

غزل ۳۹۶

غزل ۳۹۷

قصاید

قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در ستایش پروردگار

قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در ستایش حضرت علی «ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - در ستاش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۵ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۷ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۸ - در ستایش امام دوازدهم «ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۹ - در ستایش شاه طهماسب

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۰ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۱ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۲ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۳ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۴ - در ستایش شاه غیاث الدین محمد میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - در ستایش غیاث الدین محمد میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۶ - در ستایش عبدالله خان اعتمادالدوله

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷ - قصیده

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸ - قصیده

قصیدهٔ شمارهٔ ۱۹ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱ - در ستایش شاهزادهٔ آزاده شاه خلیل الله

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۲ - در ستایش پیغمبر اکرم«ص»

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۳ - رد ستایش حضرت علی«ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۴ - در ستایش حضرت علی«ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۵ - در ستایش امام هشتم«ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۸ - در ستایش بکتاش بیک

قصیدهٔ شمارهٔ ۲۹ - در ستایش خان‌احمد

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۱ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۲ - در ستایش علی«ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۳ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۴ - در ستایش بکتاش بیگ حکمران کرمان

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۵ - قصیده

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۶ - قصیده

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۷ - در ستایش حضرت علی «ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۸ - در ستایش میرمیران

قصیدهٔ شمارهٔ ۳۹ - قصیده

قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ - در ستایش علی«ع»

قصیدهٔ شمارهٔ ۴۱ - در ستایش از شاه‌طهماسب

قطعات

شمارهٔ ۱ - در ستایش یکی از حاکمان شرع

شمارهٔ ۲ - بر تخت نشستن شاه اسماعیل

شمارهٔ ۳ - حروف شراب

شمارهٔ ۴ - پناه جهان

شمارهٔ ۵ - لطف کردید

شمارهٔ ۶ - وحشی بی‌خانمان

شمارهٔ ۷ - چیستان

شمارهٔ ۸ - ده بافق

شمارهٔ ۹ - ستور فقیر

شمارهٔ ۱۰ - هجو هم خوب می‌توانم گفت

شمارهٔ ۱۱ - در خیال تو

شمارهٔ ۱۲ - خر گدا

شمارهٔ ۱۳ - تب شاهزاده

شمارهٔ ۱۴ - سپهر مرتبه، بکتاش بیگ

شمارهٔ ۱۵ - موضع پاکان

شمارهٔ ۱۶ - وجه برات

شمارهٔ ۱۷ - استر گرسنه

شمارهٔ ۱۸ - سرتاس

شمارهٔ ۱۹ - مطبخ خواجه

شمارهٔ ۲۰ - نشان بخردی

شمارهٔ ۲۱ - استر بی‌علف

شمارهٔ ۲۲ - در خیمهٔ سوداگردان

شمارهٔ ۲۳ - عباس بیگ گردون قدر

شمارهٔ ۲۴ - به مفت نیز نیرزد

شمارهٔ ۲۵ - ماه نا تمام

شمارهٔ ۲۶ - یعنی کشک

شمارهٔ ۲۷ - بر تخت نشستن شاه اسماعیل

شمارهٔ ۲۸ - داروی کاری

شمارهٔ ۲۹ - وجه برات

شمارهٔ ۳۰ - هجو شما می‌کنم

شمارهٔ ۳۱ - فغان از ابروی پرچین

شمارهٔ ۳۲ - سر کل

شمارهٔ ۳۳ - بزم تاریک

شمارهٔ ۳۴ - غضنفر گله جاری

شمارهٔ ۳۵ - مبارک باد

شمارهٔ ۳۶ - هجو شراب

شمارهٔ ۳۷ - ماندهٔ بابا

شمارهٔ ۳۸ - دریغ

شمارهٔ ۳۹ - دریغ از جان قلی

شمارهٔ ۴۰ - وفا داری

شمارهٔ ۴۱ - بنای بخت بنیاد

شمارهٔ ۴۲ - هجو خواجه

شمارهٔ ۴۳ - تاریخ علم

مثنویات

سرآغاز

در گله گزاری و ستایش

در ستایش ولی سلطان و بکتاش بیگ و قاسم بیگ

در ستایش کاخ میرمیران

در تاریخ بنای گرمابه

از نامهٔ پرسوز و گدازی که شاعر شوریده دل به دلدار سفر کردهٔ خود نگاشته است

در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

در هجو کیدی

ترجیعات

ترجیع بند - ما گوشه نشینان خرابات الستیم

ترکیبات

شرح پریشانی

گلهٔ یار دل‌آزار

در ستایش میرمیران

در ستایش شاه غیاث‌الدین و شهزادگان

در هجو ملا فهمی

در سوگواری حضرت حسین«ع»

در سوگواری قاسم‌بیگ قسمی

سوگواری بر مرگ دوست

سوگواری بر مرگ شاه

سوگواری بر مرگ شرف‌الدین علی

سوگواری بر مرگ برادر

رباعیات

رباعی شمارهٔ ۱

رباعی شمارهٔ ۲

رباعی شمارهٔ ۳

رباعی شمارهٔ ۴

رباعی شمارهٔ ۵

رباعی شمارهٔ ۶

رباعی شمارهٔ ۷

رباعی شمارهٔ ۸

رباعی شمارهٔ ۹

رباعی شمارهٔ ۱۰

رباعی شمارهٔ ۱۱

رباعی شمارهٔ ۱۲

رباعی شمارهٔ ۱۳

رباعی شمارهٔ ۱۴

رباعی شمارهٔ ۱۵

رباعی شمارهٔ ۱۶

رباعی شمارهٔ ۱۷

رباعی شمارهٔ ۱۸

رباعی شمارهٔ ۱۹

رباعی شمارهٔ ۲۰

رباعی شمارهٔ ۲۱

رباعی شمارهٔ ۲۲

رباعی شمارهٔ ۲۳

رباعی شمارهٔ ۲۴

رباعی شمارهٔ ۲۵

رباعی شمارهٔ ۲۶

رباعی شمارهٔ ۲۷

رباعی شمارهٔ ۲۸

رباعی شمارهٔ ۲۹

رباعی شمارهٔ ۳۰

رباعی شمارهٔ ۳۱

رباعی شمارهٔ ۳۲

رباعی شمارهٔ ۳۳

رباعی شمارهٔ ۳۴

رباعی شمارهٔ ۳۵

رباعی شمارهٔ ۳۶

رباعی شمارهٔ ۳۷

رباعی شمارهٔ ۳۸

رباعی شمارهٔ ۳۹

رباعی شمارهٔ ۴۰

رباعی شمارهٔ ۴۱

رباعی شمارهٔ ۴۲

رباعی شمارهٔ ۴۳

رباعی شمارهٔ ۴۴

رباعی شمارهٔ ۴۵

رباعی شمارهٔ ۴۶

رباعی شمارهٔ ۴۷

رباعی شمارهٔ ۴۸

رباعی شمارهٔ ۴۹

رباعی شمارهٔ ۵۰

رباعی شمارهٔ ۵۱

رباعی شمارهٔ ۵۲

رباعی شمارهٔ ۵۳

رباعی شمارهٔ ۵۴

رباعی شمارهٔ ۵۵

رباعی شمارهٔ ۵۶

رباعی شمارهٔ ۵۷

رباعی شمارهٔ ۵۸

رباعی شمارهٔ ۵۹

رباعی شمارهٔ ۶۰

رباعی شمارهٔ ۶۱

رباعی شمارهٔ ۶۲

رباعی شمارهٔ ۶۳

رباعی شمارهٔ ۶۴

رباعی شمارهٔ ۶۵

رباعی شمارهٔ ۶۶