رباعی شمارهٔ ۳۸

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

تا شکل هلال گردد از چرخ پدید
کز بهر در شادی عید است کلید
روز وشب عمر بی زوالت بادش
مستلزم اجر روزه و شادی عید