رباعی شمارهٔ ۱۶

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

صید افکنی مراد آیین تو باد
عیوق شکارگاه شاهین تو باد
هر سر که نه در پای سمند تو بود
بر بسته به جای طبل برزین تو باد