رباعی شمارهٔ ۳۵

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

در صید گهت که جان طرب ساز آید
سیمرغ اسیر چنگل بازآید
هر جا که صدای طبل باز تو رسد
سد مرغ دل از شوق به پرواز آید