غزلیات

گزیدهٔ غزل ۱

گزیدهٔ غزل ۲

گزیدهٔ غزل ۳

گزیدهٔ غزل ۴

گزیدهٔ غزل ۵

گزیدهٔ غزل ۶

گزیدهٔ غزل ۷

گزیدهٔ غزل ۸

گزیدهٔ غزل ۹

گزیدهٔ غزل ۱۰

گزیدهٔ غزل ۱۱

گزیدهٔ غزل ۱۲

گزیدهٔ غزل ۱۳

گزیدهٔ غزل ۱۴

گزیدهٔ غزل ۱۵

گزیدهٔ غزل ۱۶

گزیدهٔ غزل ۱۷

گزیدهٔ غزل ۱۸

گزیدهٔ غزل ۱۹

گزیدهٔ غزل ۲۰

گزیدهٔ غزل ۲۱

گزیدهٔ غزل ۲۲

گزیدهٔ غزل ۲۳

گزیدهٔ غزل ۲۴

گزیدهٔ غزل ۲۵

گزیدهٔ غزل ۲۶

گزیدهٔ غزل ۲۷

گزیدهٔ غزل ۲۸

گزیدهٔ غزل ۲۹

گزیدهٔ غزل ۳۰

گزیدهٔ غزل ۳۱

گزیدهٔ غزل ۳۲

گزیدهٔ غزل ۳۳

گزیدهٔ غزل ۳۴

گزیدهٔ غزل ۳۵

گزیدهٔ غزل ۳۶

گزیدهٔ غزل ۳۷

گزیدهٔ غزل ۳۸

گزیدهٔ غزل ۳۹

گزیدهٔ غزل ۴۰

گزیدهٔ غزل ۴۱

گزیدهٔ غزل ۴۲

گزیدهٔ غزل ۴۳

گزیدهٔ غزل ۴۴

گزیدهٔ غزل ۴۵

گزیدهٔ غزل ۴۶

گزیدهٔ غزل ۴۷

گزیدهٔ غزل ۴۸

گزیدهٔ غزل ۴۹

گزیدهٔ غزل ۵۰

گزیدهٔ غزل ۵۱

گزیدهٔ غزل ۵۲

گزیدهٔ غزل ۵۳

گزیدهٔ غزل ۵۴

گزیدهٔ غزل ۵۵

گزیدهٔ غزل ۵۶

گزیدهٔ غزل ۵۷

گزیدهٔ غزل ۵۸

گزیدهٔ غزل ۵۹

گزیدهٔ غزل ۶۰

گزیدهٔ غزل ۶۱

گزیدهٔ غزل ۶۲

گزیدهٔ غزل ۶۳

گزیدهٔ غزل ۶۴

گزیدهٔ غزل ۶۵

گزیدهٔ غزل ۶۶

گزیدهٔ غزل ۶۷

گزیدهٔ غزل ۶۸

گزیدهٔ غزل ۶۹

گزیدهٔ غزل ۷۰

گزیدهٔ غزل ۷۱

گزیدهٔ غزل ۷۲

گزیدهٔ غزل ۷۳

گزیدهٔ غزل ۷۴

گزیدهٔ غزل ۷۵

گزیدهٔ غزل ۷۶

گزیدهٔ غزل ۷۷

گزیدهٔ غزل ۷۸

گزیدهٔ غزل ۷۹

گزیدهٔ غزل ۸۰

گزیدهٔ غزل ۸۱

گزیدهٔ غزل ۸۲

گزیدهٔ غزل ۸۳

گزیدهٔ غزل ۸۴

گزیدهٔ غزل ۸۵

گزیدهٔ غزل ۸۶

گزیدهٔ غزل ۸۷

گزیدهٔ غزل ۸۸

گزیدهٔ غزل ۸۹

گزیدهٔ غزل ۹۰

گزیدهٔ غزل ۹۱

گزیدهٔ غزل ۹۲

گزیدهٔ غزل ۹۳

گزیدهٔ غزل ۹۴

گزیدهٔ غزل ۹۵

گزیدهٔ غزل ۹۶

گزیدهٔ غزل ۹۷

گزیدهٔ غزل ۹۸

گزیدهٔ غزل ۹۹

گزیدهٔ غزل ۱۰۰

گزیدهٔ غزل ۱۰۱

گزیدهٔ غزل ۱۰۲

گزیدهٔ غزل ۱۰۳

گزیدهٔ غزل ۱۰۴

گزیدهٔ غزل ۱۰۵

گزیدهٔ غزل ۱۰۶

گزیدهٔ غزل ۱۰۷

گزیدهٔ غزل ۱۰۸

گزیدهٔ غزل ۱۰۹

گزیدهٔ غزل ۱۱۰

گزیدهٔ غزل ۱۱۱

گزیدهٔ غزل ۱۱۲

گزیدهٔ غزل ۱۱۳

گزیدهٔ غزل ۱۱۴

گزیدهٔ غزل ۱۱۵

گزیدهٔ غزل ۱۱۶

گزیدهٔ غزل ۱۱۷

گزیدهٔ غزل ۱۱۸

گزیدهٔ غزل ۱۱۹

گزیدهٔ غزل ۱۲۰

گزیدهٔ غزل ۱۲۱

گزیدهٔ غزل ۱۲۲

گزیدهٔ غزل ۱۲۳

گزیدهٔ غزل ۱۲۴

گزیدهٔ غزل ۱۲۵

گزیدهٔ غزل ۱۲۶

گزیدهٔ غزل ۱۲۷

گزیدهٔ غزل ۱۲۸

گزیدهٔ غزل ۱۲۹

گزیدهٔ غزل ۱۳۰

گزیدهٔ غزل ۱۳۱

گزیدهٔ غزل ۱۳۲

گزیدهٔ غزل ۱۳۳

گزیدهٔ غزل ۱۳۴

گزیدهٔ غزل ۱۳۵

گزیدهٔ غزل ۱۳۶

گزیدهٔ غزل ۱۳۷

گزیدهٔ غزل ۱۳۸

گزیدهٔ غزل ۱۳۹

گزیدهٔ غزل ۱۴۰

گزیدهٔ غزل ۱۴۱

گزیدهٔ غزل ۱۴۲

گزیدهٔ غزل ۱۴۳

گزیدهٔ غزل ۱۴۴

گزیدهٔ غزل ۱۴۵

گزیدهٔ غزل ۱۴۶

گزیدهٔ غزل ۱۴۷

گزیدهٔ غزل ۱۴۸

گزیدهٔ غزل ۱۴۹

گزیدهٔ غزل ۱۵۰

گزیدهٔ غزل ۱۵۱

گزیدهٔ غزل ۱۵۲

گزیدهٔ غزل ۱۵۳

گزیدهٔ غزل ۱۵۴

گزیدهٔ غزل ۱۵۵

گزیدهٔ غزل ۱۵۶

گزیدهٔ غزل ۱۵۷

گزیدهٔ غزل ۱۵۸

گزیدهٔ غزل ۱۵۹

گزیدهٔ غزل ۱۶۰

گزیدهٔ غزل ۱۶۱

گزیدهٔ غزل ۱۶۲

گزیدهٔ غزل ۱۶۳

گزیدهٔ غزل ۱۶۴

گزیدهٔ غزل ۱۶۵

گزیدهٔ غزل ۱۶۶

گزیدهٔ غزل ۱۶۷

گزیدهٔ غزل ۱۶۸

گزیدهٔ غزل ۱۶۹

گزیدهٔ غزل ۱۷۰

گزیدهٔ غزل ۱۷۱

گزیدهٔ غزل ۱۷۲

گزیدهٔ غزل ۱۷۳

گزیدهٔ غزل ۱۷۴

گزیدهٔ غزل ۱۷۵

گزیدهٔ غزل ۱۷۶

گزیدهٔ غزل ۱۷۷

گزیدهٔ غزل ۱۷۸

گزیدهٔ غزل ۱۷۹

گزیدهٔ غزل ۱۸۰

گزیدهٔ غزل ۱۸۱

گزیدهٔ غزل ۱۸۲

گزیدهٔ غزل ۱۸۳

گزیدهٔ غزل ۱۸۴

گزیدهٔ غزل ۱۸۵

گزیدهٔ غزل ۱۸۶

گزیدهٔ غزل ۱۸۷

گزیدهٔ غزل ۱۸۸

گزیدهٔ غزل ۱۸۹

گزیدهٔ غزل ۱۹۰

گزیدهٔ غزل ۱۹۱

گزیدهٔ غزل ۱۹۲

گزیدهٔ غزل ۱۹۳

گزیدهٔ غزل ۱۹۴

گزیدهٔ غزل ۱۹۵

گزیدهٔ غزل ۱۹۶

گزیدهٔ غزل ۱۹۷

گزیدهٔ غزل ۱۹۸

گزیدهٔ غزل ۱۹۹

گزیدهٔ غزل ۲۰۰

گزیدهٔ غزل ۲۰۱

گزیدهٔ غزل ۲۰۲

گزیدهٔ غزل ۲۰۳

گزیدهٔ غزل ۲۰۴

گزیدهٔ غزل ۲۰۵

گزیدهٔ غزل ۲۰۶

گزیدهٔ غزل ۲۰۷

گزیدهٔ غزل ۲۰۸

گزیدهٔ غزل ۲۰۹

گزیدهٔ غزل ۲۱۰

گزیدهٔ غزل ۲۱۱

گزیدهٔ غزل ۲۱۲

گزیدهٔ غزل ۲۱۳

گزیدهٔ غزل ۲۱۴

گزیدهٔ غزل ۲۱۵

گزیدهٔ غزل ۲۱۶ - غزلی که درپایان تصنیف قران السعدین سروده است

گزیدهٔ غزل ۲۱۷

گزیدهٔ غزل ۲۱۸

گزیدهٔ غزل ۲۱۹

گزیدهٔ غزل ۲۲۰

گزیدهٔ غزل ۲۲۱

گزیدهٔ غزل ۲۲۲

گزیدهٔ غزل ۲۲۳

گزیدهٔ غزل ۲۲۴

گزیدهٔ غزل ۲۲۵

گزیدهٔ غزل ۲۲۶

گزیدهٔ غزل ۲۲۷

گزیدهٔ غزل ۲۲۸

گزیدهٔ غزل ۲۲۹

گزیدهٔ غزل ۲۳۰

گزیدهٔ غزل ۲۳۱

گزیدهٔ غزل ۲۳۲

گزیدهٔ غزل ۲۳۳

گزیدهٔ غزل ۲۳۴

گزیدهٔ غزل ۲۳۵

گزیدهٔ غزل ۲۳۶

گزیدهٔ غزل ۲۳۷

گزیدهٔ غزل ۲۳۸

گزیدهٔ غزل ۲۳۹

گزیدهٔ غزل ۲۴۰

گزیدهٔ غزل ۲۴۱

گزیدهٔ غزل ۲۴۲

گزیدهٔ غزل ۲۴۳

گزیدهٔ غزل ۲۴۴

گزیدهٔ غزل ۲۴۵

گزیدهٔ غزل ۲۴۶

گزیدهٔ غزل ۲۴۷

گزیدهٔ غزل ۲۴۸

گزیدهٔ غزل ۲۴۹

گزیدهٔ غزل ۲۵۰

گزیدهٔ غزل ۲۵۱

گزیدهٔ غزل ۲۵۲

گزیدهٔ غزل ۲۵۳

گزیدهٔ غزل ۲۵۴

گزیدهٔ غزل ۲۵۵

گزیدهٔ غزل ۲۵۶

گزیدهٔ غزل ۲۵۷

گزیدهٔ غزل ۲۵۸

گزیدهٔ غزل ۲۵۹

گزیدهٔ غزل ۲۶۰

گزیدهٔ غزل ۲۶۱

گزیدهٔ غزل ۲۶۲

گزیدهٔ غزل ۲۶۳

گزیدهٔ غزل ۲۶۴

گزیدهٔ غزل ۲۶۵

گزیدهٔ غزل ۲۶۶

گزیدهٔ غزل ۲۶۷

گزیدهٔ غزل ۲۶۸

گزیدهٔ غزل ۲۶۹

گزیدهٔ غزل ۲۷۰

گزیدهٔ غزل ۲۷۱

گزیدهٔ غزل ۲۷۲

گزیدهٔ غزل ۲۷۳

گزیدهٔ غزل ۲۷۴

گزیدهٔ غزل ۲۷۵

گزیدهٔ غزل ۲۷۶

گزیدهٔ غزل ۲۷۷

گزیدهٔ غزل ۲۷۸

گزیدهٔ غزل ۲۷۹

گزیدهٔ غزل ۲۸۰

گزیدهٔ غزل ۲۸۱

گزیدهٔ غزل ۲۸۲

گزیدهٔ غزل ۲۸۳

گزیدهٔ غزل ۲۸۴

گزیدهٔ غزل ۲۸۵

گزیدهٔ غزل ۲۸۶

گزیدهٔ غزل ۲۸۷

گزیدهٔ غزل ۲۸۸

گزیدهٔ غزل ۲۸۹

گزیدهٔ غزل ۲۹۰

گزیدهٔ غزل ۲۹۱

گزیدهٔ غزل ۲۹۲

گزیدهٔ غزل ۲۹۳

گزیدهٔ غزل ۲۹۴

گزیدهٔ غزل ۲۹۵

گزیدهٔ غزل ۲۹۶

گزیدهٔ غزل ۲۹۷

گزیدهٔ غزل ۲۹۸

گزیدهٔ غزل ۲۹۹

گزیدهٔ غزل ۳۰۰

گزیدهٔ غزل ۳۰۱

گزیدهٔ غزل ۳۰۲

گزیدهٔ غزل ۳۰۳

گزیدهٔ غزل ۳۰۴

گزیدهٔ غزل ۳۰۵

گزیدهٔ غزل ۳۰۶

گزیدهٔ غزل ۳۰۷

گزیدهٔ غزل ۳۰۸

گزیدهٔ غزل ۳۰۹

گزیدهٔ غزل ۳۱۰

گزیدهٔ غزل ۳۱۱

گزیدهٔ غزل ۳۱۲

گزیدهٔ غزل ۳۱۳

گزیدهٔ غزل ۳۱۴

گزیدهٔ غزل ۳۱۵

گزیدهٔ غزل ۳۱۶

گزیدهٔ غزل ۳۱۷

گزیدهٔ غزل ۳۱۸

گزیدهٔ غزل ۳۱۹

گزیدهٔ غزل ۳۲۰

گزیدهٔ غزل ۳۲۱

گزیدهٔ غزل ۳۲۲

گزیدهٔ غزل ۳۲۳

گزیدهٔ غزل ۳۲۴

گزیدهٔ غزل ۳۲۵

گزیدهٔ غزل ۳۲۶

گزیدهٔ غزل ۳۲۷

گزیدهٔ غزل ۳۲۸

گزیدهٔ غزل ۳۲۹

گزیدهٔ غزل ۳۳۰

گزیدهٔ غزل ۳۳۱

گزیدهٔ غزل ۳۳۲

گزیدهٔ غزل ۳۳۳

گزیدهٔ غزل ۳۳۴

گزیدهٔ غزل ۳۳۵

گزیدهٔ غزل ۳۳۶

گزیدهٔ غزل ۳۳۷

گزیدهٔ غزل ۳۳۸

گزیدهٔ غزل ۳۳۹

گزیدهٔ غزل ۳۴۰

گزیدهٔ غزل ۳۴۱

گزیدهٔ غزل ۳۴۲

گزیدهٔ غزل ۳۴۳

گزیدهٔ غزل ۳۴۴

گزیدهٔ غزل ۳۴۵

گزیدهٔ غزل ۳۴۶

گزیدهٔ غزل ۳۴۷

گزیدهٔ غزل ۳۴۸

گزیدهٔ غزل ۳۴۹

گزیدهٔ غزل ۳۵۰

گزیدهٔ غزل ۳۵۱

گزیدهٔ غزل ۳۵۲

گزیدهٔ غزل ۳۵۳

گزیدهٔ غزل ۳۵۴

گزیدهٔ غزل ۳۵۵

گزیدهٔ غزل ۳۵۶

گزیدهٔ غزل ۳۵۷

گزیدهٔ غزل ۳۵۸

گزیدهٔ غزل ۳۵۹

گزیدهٔ غزل ۳۶۰

گزیدهٔ غزل ۳۶۱

گزیدهٔ غزل ۳۶۲

گزیدهٔ غزل ۳۶۳

گزیدهٔ غزل ۳۶۴

گزیدهٔ غزل ۳۶۵

گزیدهٔ غزل ۳۶۶

گزیدهٔ غزل ۳۶۷

گزیدهٔ غزل ۳۶۸

گزیدهٔ غزل ۳۶۹

گزیدهٔ غزل ۳۷۰

گزیدهٔ غزل ۳۷۱

گزیدهٔ غزل ۳۷۲

گزیدهٔ غزل ۳۷۳

گزیدهٔ غزل ۳۷۴

گزیدهٔ غزل ۳۷۵

گزیدهٔ غزل ۳۷۶

گزیدهٔ غزل ۳۷۷

گزیدهٔ غزل ۳۷۸

گزیدهٔ غزل ۳۷۹

گزیدهٔ غزل ۳۸۰

گزیدهٔ غزل ۳۸۱

گزیدهٔ غزل ۳۸۲

گزیدهٔ غزل ۳۸۳

گزیدهٔ غزل ۳۸۴

گزیدهٔ غزل ۳۸۵

گزیدهٔ غزل ۳۸۶

گزیدهٔ غزل ۳۸۷

گزیدهٔ غزل ۳۸۸

گزیدهٔ غزل ۳۸۹

گزیدهٔ غزل ۳۹۰

گزیدهٔ غزل ۳۹۱

گزیدهٔ غزل ۳۹۲

گزیدهٔ غزل ۳۹۳

گزیدهٔ غزل ۳۹۴

گزیدهٔ غزل ۳۹۵

گزیدهٔ غزل ۳۹۶

گزیدهٔ غزل ۳۹۷

گزیدهٔ غزل ۳۹۸

گزیدهٔ غزل ۳۹۹

گزیدهٔ غزل ۴۰۰

گزیدهٔ غزل ۴۰۱

گزیدهٔ غزل ۴۰۲

گزیدهٔ غزل ۴۰۳

گزیدهٔ غزل ۴۰۴

گزیدهٔ غزل ۴۰۵

گزیدهٔ غزل ۴۰۶

گزیدهٔ غزل ۴۰۷

گزیدهٔ غزل ۴۰۸

گزیدهٔ غزل ۴۰۹

گزیدهٔ غزل ۴۱۰

گزیدهٔ غزل ۴۱۱

گزیدهٔ غزل ۴۱۲

گزیدهٔ غزل ۴۱۳

گزیدهٔ غزل ۴۱۴

گزیدهٔ غزل ۴۱۵

گزیدهٔ غزل ۴۱۶

گزیدهٔ غزل ۴۱۷

گزیدهٔ غزل ۴۱۸

گزیدهٔ غزل ۴۱۹

گزیدهٔ غزل ۴۲۰

گزیدهٔ غزل ۴۲۱

گزیدهٔ غزل ۴۲۲

گزیدهٔ غزل ۴۲۳

گزیدهٔ غزل ۴۲۴

گزیدهٔ غزل ۴۲۵

گزیدهٔ غزل ۴۲۶

گزیدهٔ غزل ۴۲۷

گزیدهٔ غزل ۴۲۸

گزیدهٔ غزل ۴۲۹

گزیدهٔ غزل ۴۳۰

گزیدهٔ غزل ۴۳۱

گزیدهٔ غزل ۴۳۲

گزیدهٔ غزل ۴۳۳

گزیدهٔ غزل ۴۳۴

گزیدهٔ غزل ۴۳۵

گزیدهٔ غزل ۴۳۶

گزیدهٔ غزل ۴۳۷

گزیدهٔ غزل ۴۳۸

گزیدهٔ غزل ۴۳۹

گزیدهٔ غزل ۴۴۰

گزیدهٔ غزل ۴۴۱

گزیدهٔ غزل ۴۴۲

گزیدهٔ غزل ۴۴۳

گزیدهٔ غزل ۴۴۴

گزیدهٔ غزل ۴۴۵

گزیدهٔ غزل ۴۴۶

گزیدهٔ غزل ۴۴۷

گزیدهٔ غزل ۴۴۸

گزیدهٔ غزل ۴۴۹

گزیدهٔ غزل ۴۵۰

گزیدهٔ غزل ۴۵۱

گزیدهٔ غزل ۴۵۲

گزیدهٔ غزل ۴۵۳

گزیدهٔ غزل ۴۵۴

گزیدهٔ غزل ۴۵۵

گزیدهٔ غزل ۴۵۶

گزیدهٔ غزل ۴۵۷

گزیدهٔ غزل ۴۵۸

گزیدهٔ غزل ۴۵۹

گزیدهٔ غزل ۴۶۰

گزیدهٔ غزل ۴۶۱

گزیدهٔ غزل ۴۶۲

گزیدهٔ غزل ۴۶۳

گزیدهٔ غزل ۴۶۴

گزیدهٔ غزل ۴۶۵

گزیدهٔ غزل ۴۶۶

گزیدهٔ غزل ۴۶۷

گزیدهٔ غزل ۴۶۸

گزیدهٔ غزل ۴۶۹

گزیدهٔ غزل ۴۷۰

گزیدهٔ غزل ۴۷۱

گزیدهٔ غزل ۴۷۲

گزیدهٔ غزل ۴۷۳

گزیدهٔ غزل ۴۷۴

گزیدهٔ غزل ۴۷۵

گزیدهٔ غزل ۴۷۶

گزیدهٔ غزل ۴۷۷

گزیدهٔ غزل ۴۷۸

گزیدهٔ غزل ۴۷۹

گزیدهٔ غزل ۴۸۰

گزیدهٔ غزل ۴۸۱

گزیدهٔ غزل ۴۸۲

گزیدهٔ غزل ۴۸۳

گزیدهٔ غزل ۴۸۴

گزیدهٔ غزل ۴۸۵

گزیدهٔ غزل ۴۸۶

گزیدهٔ غزل ۴۸۷

گزیدهٔ غزل ۴۸۸

گزیدهٔ غزل ۴۸۹

گزیدهٔ غزل ۴۹۰

گزیدهٔ غزل ۴۹۱

گزیدهٔ غزل ۴۹۲

گزیدهٔ غزل ۴۹۳

گزیدهٔ غزل ۴۹۴

گزیدهٔ غزل ۴۹۵

گزیدهٔ غزل ۴۹۶

گزیدهٔ غزل ۴۹۷

گزیدهٔ غزل ۴۹۸

گزیدهٔ غزل ۴۹۹

گزیدهٔ غزل ۵۰۰

گزیدهٔ غزل ۵۰۱

گزیدهٔ غزل ۵۰۲

گزیدهٔ غزل ۵۰۳

گزیدهٔ غزل ۵۰۴

گزیدهٔ غزل ۵۰۵

گزیدهٔ غزل ۵۰۶

گزیدهٔ غزل ۵۰۷

گزیدهٔ غزل ۵۰۸

گزیدهٔ غزل ۵۰۹

گزیدهٔ غزل ۵۱۰

گزیدهٔ غزل ۵۱۱

گزیدهٔ غزل ۵۱۲

گزیدهٔ غزل ۵۱۳

گزیدهٔ غزل ۵۱۴

گزیدهٔ غزل ۵۱۵

گزیدهٔ غزل ۵۱۶

گزیدهٔ غزل ۵۱۷

گزیدهٔ غزل ۵۱۸

گزیدهٔ غزل ۵۱۹

گزیدهٔ غزل ۵۲۰

گزیدهٔ غزل ۵۲۱

گزیدهٔ غزل ۵۲۲

گزیدهٔ غزل ۵۲۳

گزیدهٔ غزل ۵۲۴

گزیدهٔ غزل ۵۲۵

گزیدهٔ غزل ۵۲۶

گزیدهٔ غزل ۵۲۷

گزیدهٔ غزل ۵۲۸

گزیدهٔ غزل ۵۲۹

گزیدهٔ غزل ۵۳۰

گزیدهٔ غزل ۵۳۱

گزیدهٔ غزل ۵۳۲

گزیدهٔ غزل ۵۳۳

گزیدهٔ غزل ۵۳۴

گزیدهٔ غزل ۵۳۵

گزیدهٔ غزل ۵۳۶

گزیدهٔ غزل ۵۳۷

گزیدهٔ غزل ۵۳۸

گزیدهٔ غزل ۵۳۹

گزیدهٔ غزل ۵۴۰

گزیدهٔ غزل ۵۴۱

گزیدهٔ غزل ۵۴۲

گزیدهٔ غزل ۵۴۳

گزیدهٔ غزل ۵۴۴

گزیدهٔ غزل ۵۴۵

گزیدهٔ غزل ۵۴۶

گزیدهٔ غزل ۵۴۷

گزیدهٔ غزل ۵۴۸

گزیدهٔ غزل ۵۴۹

گزیدهٔ غزل ۵۵۰

گزیدهٔ غزل ۵۵۱

گزیدهٔ غزل ۵۵۲

گزیدهٔ غزل ۵۵۳

گزیدهٔ غزل ۵۵۴

گزیدهٔ غزل ۵۵۵

گزیدهٔ غزل ۵۵۶

گزیدهٔ غزل ۵۵۷

گزیدهٔ غزل ۵۵۸

گزیدهٔ غزل ۵۵۹

گزیدهٔ غزل ۵۶۰

گزیدهٔ غزل ۵۶۱

گزیدهٔ غزل ۵۶۲

گزیدهٔ غزل ۵۶۳

گزیدهٔ غزل ۵۶۴

گزیدهٔ غزل ۵۶۵

گزیدهٔ غزل ۵۶۶

گزیدهٔ غزل ۵۶۷

گزیدهٔ غزل ۵۶۸

گزیدهٔ غزل ۵۶۹

گزیدهٔ غزل ۵۷۰

گزیدهٔ غزل ۵۷۱

گزیدهٔ غزل ۵۷۲

گزیدهٔ غزل ۵۷۳

گزیدهٔ غزل ۵۷۴

گزیدهٔ غزل ۵۷۵ - از غزل های شامل قران السعد ین

گزیدهٔ غزل ۵۷۶

گزیدهٔ غزل ۵۷۷

گزیدهٔ غزل ۵۷۸

گزیدهٔ غزل ۵۷۹

گزیدهٔ غزل ۵۸۰

گزیدهٔ غزل ۵۸۱

گزیدهٔ غزل ۵۸۲

گزیدهٔ غزل ۵۸۳

گزیدهٔ غزل ۵۸۴

گزیدهٔ غزل ۵۸۵

گزیدهٔ غزل ۵۸۶

گزیدهٔ غزل ۵۸۷

گزیدهٔ غزل ۵۸۸

گزیدهٔ غزل ۵۸۹

گزیدهٔ غزل ۵۹۰

گزیدهٔ غزل ۵۹۱

گزیدهٔ غزل ۵۹۲

گزیدهٔ غزل ۵۹۳

گزیدهٔ غزل ۵۹۴

گزیدهٔ غزل ۵۹۵

گزیدهٔ غزل ۵۹۶

گزیدهٔ غزل ۵۹۷

گزیدهٔ غزل ۵۹۸

گزیدهٔ غزل ۵۹۹

گزیدهٔ غزل ۶۰۰

گزیدهٔ غزل ۶۰۱

گزیدهٔ غزل ۶۰۲

گزیدهٔ غزل ۶۰۳

گزیدهٔ غزل ۶۰۴

گزیدهٔ غزل ۶۰۵

گزیدهٔ غزل ۶۰۶

گزیدهٔ غزل ۶۰۷

گزیدهٔ غزل ۶۰۸

گزیدهٔ غزل ۶۰۹

گزیدهٔ غزل ۶۱۰

گزیدهٔ غزل ۶۱۱

گزیدهٔ غزل ۶۱۲

گزیدهٔ غزل ۶۱۳

گزیدهٔ غزل ۶۱۴

گزیدهٔ غزل ۶۱۵

گزیدهٔ غزل ۶۱۶

گزیدهٔ غزل ۶۱۷

گزیدهٔ غزل ۶۱۸

گزیدهٔ غزل ۶۱۹

گزیدهٔ غزل ۶۲۰

گزیدهٔ غزل ۶۲۱

گزیدهٔ غزل ۶۲۲

گزیدهٔ غزل ۶۲۳

گزیدهٔ غزل ۶۲۴

گزیدهٔ غزل ۶۲۵

گزیدهٔ غزل ۶۲۶

گزیدهٔ غزل ۶۲۷

گزیدهٔ غزل ۶۲۸

قصاید

قصیدهٔ شمارهٔ ۱

قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - قصیده

قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - قصیدهٔ دریای ابرار «این تلخ می که هست دل مرده را حیات زهر است در دهان حریفان بد فعال»

قصیدهٔ شمارهٔ ۴ - زمان ارکان هر دو بار باز هم روبرو شدند و از هر دو جانب شاعران قصیده‌ها سرودند قصیدهٔ معروف امیر خسرو شاید در همین مجالس قرائت شده باشد:

قصیدهٔ شمارهٔ ۵ - امیر خسرو نزد سلطان کیقباد رسید قصیدهٔ مدحیه را شاید درین ایام به وی تقدیم داشته باشد:

قصیدهٔ شمارهٔ ۶ - اشعار حاوی و قایع تاریخی از قران السعدین (حاوی مجمل کتاب ) مجموع عنوان‌های فصول مثنوی و قران السعدین که ضمنا فهرست مندرجات کتاب میباشد نیز بذات خود یک قصیدهٔ مستقل میشود و آنرا در اینجا میریم :

مثنویات

شمارهٔ ۱ - امیر خسرو در قرآن السعدین شرح می‌دهد که چون سلطان به «خان جهان» اقطاع «اوده»را عطا کرد ، وی با «خان جهان» در انجا ماند

شمارهٔ ۲ - مگر آرزوی دیدن ما در و دوستان و خویشان او را باز به دهلی آورد:

شمارهٔ ۳ - سلطان کیقباد، گر چه جوان عشرت پسند و عیاش بود مگر از فهم شعر بی بهره نبود وامیر خسرو را صله داد و مکلف به نظم آوردن شرح دیدار او سال پیش بین پسر و پدر (کیقباد و ناصرالدین محمود) نمود، زیرا امیر خسرو خود گواه آن وقایع بود که، آن زمان سبب استحکام اوضاع سلطنت هند گردید در قران السعدین می‌گوید:

شمارهٔ ۴ - اینک شاعر بیان می کند که چسان قران السعدین را به نظم آورد:

شمارهٔ ۵ - چنان بنظر می‌رسد که آن سلطان عشرت طلب و هردم خیال، به این کتاب توجه نکرد و آن همه زر را که وعده کرده بود به امیر خسرو نداد، مگر امیر خسرو ازینکه مثنوی دل‌انگیزی گماشته است ، خرسند بود:

شمارهٔ ۶ - از ینجاست که از مدح کردن اظهار بیزاری و ازاهل زمانه گله می‌کند

شمارهٔ ۷ - (امیر خسرو ، درطی زندگی دور و دراز خویش باین توبه که در نزدیکی چهل سالگی کرده پابند نمی‌ماند، چنانکه دربیان سرگذشت او خواندیم ) با این هم، امیر خسرو آرزوی واثق داشته تا در قران السعدین تازگی‌های ادبی بیارد:

شمارهٔ ۸ - عزم وی ، بر ایجاد گری ، درین ابیات شرح یافته :

شمارهٔ ۹ - محض به سخن شناسان حق خورده گیری را قایل است:

شمارهٔ ۱۰ - گر چه در پایان سرودن این اشعار بخود چنین خطاب کرده بود:

شمارهٔ ۱۱ - امیر خسرو، در ایام نگاشتن اشعار قران السعدین هنوز مثنوی‌های خمسه را به جواب خمسه زنی می ننوشته است خود ملتفت است که این مثنوی او بر سبک نظامی است و آن استاد بزرگ را می ستاید:

شمارهٔ ۱۲ - استاد دیگر، سعدی را نیز می‌ستاید:

شمارهٔ ۱۳ - (در پی این فهرست منظوم ابیات گزیده‌ای را از حمد، مناجات، نعت و معراج می‌آریم که محسنات معنوی عمده دارد) حمد:

شمارهٔ ۱۴ - مناجات

شمارهٔ ۱۵ - نعت

شمارهٔ ۱۶ - معراج

شمارهٔ ۱۷ - (حرکت ناصرالدین از لکهنو تی بنگال به سرزمین بیهار):

شمارهٔ ۱۸ - (شرح حال پسری کیقبا دهلی):

شمارهٔ ۱۹ - (در اثر حدوث وقایع دیگر حرکت سپاه چند هفته به تاخیرافتاد، تاآنکه سپا بسوی منزل اول ، یعنی تلیت و افغان پور عازم شد )

شمارهٔ ۲۰ - پیام پدر

شمارهٔ ۲۱ - جواب پسر

شمارهٔ ۲۲ - پیام پدر

شمارهٔ ۲۳ - جواب پسر

شمارهٔ ۲۴ - پیام پدر

شمارهٔ ۲۵ - جواب پسر

شمارهٔ ۲۶ - (ناصرالدین محمود فرزند کهتر خود کیکاوس را با تحایف فرستاد)

شمارهٔ ۲۷ - (کیقباد از دیدن برادر خود کیکاوس شادمان شد)

شمارهٔ ۲۸ - ملاقات پدر و پسر لحظهٔ قران السعدین

شمارهٔ ۲۹ - (اندرز پدر به پسر)

شمارهٔ ۳۰ - (وداع پدر و پسر )

شمارهٔ ۳۱ - (بازگشتن کیقباد بسوی دهلی )

شمارهٔ ۳۲ - ( رسیدن کیقباد به دهلی )

شمارهٔ ۳۳ - صفت دهلی

شمارهٔ ۳۴ - صفت مسجد جامع

شمارهٔ ۳۵ - صفت مناره

شمارهٔ ۳۶ - صفت حوض

شمارهٔ ۳۷ - صفت مردم شهر

شمارهٔ ۳۸ - در صفت موسم گرمای هند

شمارهٔ ۳۹ - در وصف کشتی هندی

شمارهٔ ۴۰ - در صفت باران موسمی هند

شمارهٔ ۴۱ - در وصف پیل جنگی هندی

شمارهٔ ۴۲ - صفت طعام هندی

شمارهٔ ۴۳ - در وصف جویدن «پان در هند»

شمارهٔ ۴۴ - صفت زنان مطربهٔ هندی

شمارهٔ ۴۵ - نمونهٔ کامل صنایع لفظی و معنوی در اشعار قران السعدین ایجاز

شمارهٔ ۴۶ - تشبیه و تمثیل

شمارهٔ ۴۷ - تخیل

شمارهٔ ۴۸ - صبح

شمارهٔ ۴۹ - دیگر صنایع بدیعی:

شمارهٔ ۵۰ - عکس و تبدیل

شمارهٔ ۵۱ - حسن تعلیل

شمارهٔ ۵۲ - لف و نشر

شمارهٔ ۵۳ - جمع تفریق تقسیم

شمارهٔ ۵۴ - تجرید

شمارهٔ ۵۵ - تجنیس

شمارهٔ ۵۶ - قلب

شمارهٔ ۵۷ - اشتقاق و شبه اشتقاق

شمارهٔ ۵۸ - سیاق الاعداد

شمارهٔ ۵۹ - مراعات النظیر

شمارهٔ ۶۰ - ردالعجز علی الصدر

شمارهٔ ۶۱ - ترصیع

شمارهٔ ۶۲ - ذوقا فیتین

شمارهٔ ۶۳ - تنسیق الصفات

شمارهٔ ۶۴ - حکمت و اخلاق

شمارهٔ ۶۵ - بمن فی العشق مات و حی فیه

شمارهٔ ۶۶ - نیازمندی در حضرت بی نیازی که دماغ مختل بندگان را از گلشن یحبهم و یحبونه بوی بخشیده

شمارهٔ ۶۷ - نعت کامل جمالی که سر ناخنی از حسنش یک بدر را دو هلال گردانید، صلی الله علیه و آله و سلم

شمارهٔ ۶۸ - صفت معراج صاحبدلی، که از دو نون قاب قوسین، یک دائره میم محبت بنگاشت

شمارهٔ ۶۹ - مدح شیخی در آئینهٔ صفا مثالی است از ذات محمد مصطفی با لعین نه بلعکس

شمارهٔ ۷۰ - ستایش خلیفهٔ شائیسته علاء الدین محمد ثبته الله تعالی علی دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم

شمارهٔ ۷۱ - عرض صحیفهٔ طولانی نصیحت، پیش ضمیر ملهم سلطان، که نسخه‌ایست صحیح از لوح محفوظ حفظ الله تعالی عن التلویح السو

شمارهٔ ۷۲ - سرگذشت

شمارهٔ ۷۳ - در سبب نظم این جواهر که زمرد وصف خضر خان واسطهٔ عقد اوست

شمارهٔ ۷۴ - قلم زدن نخست در شرح تیغ زدن جمهور سلاطین ماضیهٔ دهلی

شمارهٔ ۷۵ - داستان در حک کردن نقش کفر به پلارک چند از دیباچه عشق خضر خان که شاهی از سواد هندوستان و حرفی خان خانان بود

شمارهٔ ۷۶ - آغاز انشعاب عشقهٔ عشق خضر خان از شاخ سبز و تر دول رانی

شمارهٔ ۷۷ - گرم شدن چشم «دول رانی» در روی شمس الحق و الدین خضر خان و از تاب مهر، آب در چشمش گشتن، و مهربان گشتن آن چشمهٔ مهر، بران نیلوفر هندی، و چون شعاع خورشید، از صفر ابر زمین افتادن

شمارهٔ ۷۸ - صفت ماهتابی که پیش از مهر روشن پردهٔ ابر حیا بر رو کشیده

شمارهٔ ۷۹ - صفت بهار، و گلگشت شجرهٔ بلند بالش مملکت والا خضر خان طوبی له، در باغ بهشت آسا، و بسوی گلهای کرنه گذشتن، و بوی دوست باز یافتن، و هوش به باد دادن

شمارهٔ ۸۰ - جدائی افگندن تیغ زبان بد گویان میان عاشق و معشوق، و روان شدن دول رانی از خانهٔ دولت سوی کشک لعل، و در فراق خضر خان، از دود آه، کوشک لعل را سیاه گردانیدن

شمارهٔ ۸۱ - صفت آرایش شهر و کشور، چون عروس، از برای تزویج شاه و شاهزادهٔ بی جفت، خضرخان، زادت خضره راسه، و شاهت وجه العدو بباسه!

شمارهٔ ۸۲ - صفت داغهای جدائی، که دود از نهاد آن دو آتش زده فراق براورده

شمارهٔ ۸۳ - صفت شب سیاه هجران، که خضرخان را در کوشک جهان نمای جهان غم نمود، و دولرانی در قصر لعل غرق خوناب بود، و افروخته شدن شمع مراد آن دو محترق هم از آتش دل ایشان، و روشنائی در کار ایشان پدید گشتن

شمارهٔ ۸۴ - رسیدن خضر خان بادلدانی، و با او چون بخت خویش با دولت جفت گشتن

شمارهٔ ۸۵ - خراب گشتن مجلس خانی از گردش دور مدام، و خفتن بخت بیدار خضر خان، به پریشانی این دولت در واقعه دیدن و تعبیر آن خواب پریشان از دل خسرو خستن

شمارهٔ ۸۶ - راز نامه عتاب آمیز ظل الله سوی شمس الحق خضر خان

شمارهٔ ۸۷ - عزم سلطان عالم سوی عالم دیگر، و سلب کردن کافور مجبوب رجولیت فحول ملک و به روشنائی در چشم ملوک نشستن، و دیده قرة العین علائی را، کافور وام گردانیدن، و در آن قصاص، دیده و سر به هم باد دادن!

شمارهٔ ۸۸ - کشیدن اجل، شمشیر الوقت سیف قاطع، بر سر تاجوران سر پر، و شهادت آن بهشتیان بر دست زبانی چند، و گزاردن تیغ بر سر ایشان به خبر مشهور، که «السیف محاء الذنوب»

شمارهٔ ۸۹ - بخشیدن برکت و یمن، فرزند یمین‌الدین مبارک را، ازین پند نامه میمون، تا در نقش این پند فرو شود، و از بند نفس بیرون آید!

شمارهٔ ۹۰ - در اختتام این سواد پر از آب زندگانی، که ماجرای دول رانی و خضرخان است ، خصصهما الله به عمر الخضر

شمارهٔ ۹۱ - حکایت

شمارهٔ ۹۲ - گزیدهٔ از سپهر اول

شمارهٔ ۹۳ - ذکر عمارتی که بدار الخلاقه شد بلند و آغاز آن ز جامع دین بست کردگار

شمارهٔ ۹۴ - اثبات ملک هند به حجت که جنت است حجت همه به قاعدهٔ عقل استوار

شمارهٔ ۹۵ - ترجیح ملک هند به عقل از هوای خویش بر روم و بر عراق و خراسان و قندهار

شمارهٔ ۹۶ - ترجیح اهل هند بر اهل عجم همه در زیرکی و دانش و دلهای هوشیار

شمارهٔ ۹۷ - حدیث عهد و پیمان لشکر غازی، که در کام نهنگ اندر روند و دیدهٔ اژدر!

شمارهٔ ۹۸ - مصاف اول غازی ملک با لشکر دهلی به باد حمله‌ای زیر و زبر کردن چنان لشکر

شمارهٔ ۹۹ - حدیث بخشش جان و نوازش از ملک غازی مسلمانان دهلی را به لطف بی حد و بی مر

شمارهٔ ۱۰۰ - جلوس شه غیاث الدین و دنیا تغلق غازی فراز تخت سلطانی چو افریدون و اسکندر

مطلع‌الانوار

بخش ۱ - از مناجاتها

بخش ۲ - در علو مقام انسان

بخش ۳ - وصف سخن

بخش ۴ - حکایت زاهد و مزد طاعت

بخش ۵ - عشق

بخش ۶ - گلخنی و آتش عشق

بخش ۷ - کینهٔ برادر و مهر دوست

بخش ۸ - حکایت جوان مردان تشنه

بخش ۹ - حکایت جوان مردی شیر خدا

بخش ۱۰ - حکایت شیر فروش متقلب

بخش ۱۱ - حکایت دم زندگانی به حق عیسی(ع)

بخش ۱۲ - بهار و خزان طبیعت و شباهت طبیعت آدمی به آن

بخش ۱۳ - ختم کتاب

بخش ۱۴ - آخرین ابیات

خسرو و شیرین

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - در توحید

بخش ۳ - مناجات

بخش ۴ - وصف معراج نبی

بخش ۵ - در فضیلت عشق

بخش ۶ - آغاز داستان

بخش ۷ - گریختن خسرو از مداین

بخش ۸ - رسیدن خسرو به شیرین در شکارگاه

بخش ۹ - اظهار عشق کردن خسرو به شیرین

بخش ۱۰ - آگاه کردن خسرو شیرین را از قصد سفر خود به سوی قیصر روم

بخش ۱۱ - یاری خواستن خسرو از قیصر و لشکر کشی او به مداین و شکست خوردن بهرام چوبینه

بخش ۱۲ - وفات مریم

بخش ۱۳ - عشرت کردن خسرو و شیرین بر لب شهر و دو افسانه گفتن آنان

بخش ۱۴ - عقد بستن دختران با پسران به فرمان خسرو

بخش ۱۵ - پاسخ شیرین به خسرو

بخش ۱۶ - نصیحت کردن شاپور به خسرو و دلالت کردن او را به شکر

بخش ۱۷ - رفتن خسرو به اصفهان به هوای شکر

بخش ۱۸ - غزل سرائی شکر در مجلس خسرو

بخش ۱۹ - بردن شکر خسرو را به خانهٔ خویش به مهمانی

بخش ۲۰ - عقد کردن خسرو شکر را

بخش ۲۱ - خبر یافتن شیرین از عقد کردن خسرو شکر را و به صحرا رفتن و ملاقاتش با فرهاد

بخش ۲۲ - جوی کندن فرهاد به دستور شیرین در کوه بیستون

بخش ۲۳ - آواره شدن فرهاد از عشق شیرین

بخش ۲۴ - آگاهی خسرو از عشق فرهاد

بخش ۲۵ - بیتی چند از عتاب نامهٔ خسرو به شیرین

بخش ۲۶ - از جواب نامهٔ شیرین به خسرو

بخش ۲۷ - بازگشت خسرو از اصفهان و خواب دیدن او

بخش ۲۸ - رفتن خسرو پیش فرهاد و مناظرهٔ ایشان

بخش ۲۹ - مردن فرهاد در عشق شیرین

بخش ۳۰ - رسیدن خبر مرگ فرهاد به شیرین و زاری او

بخش ۳۱ - مناجات شیرین در شب فراق

بخش ۳۲ - رفتن خسرو به سوی قصر شیرین و در بستن شیرین به روی خسرو

بخش ۳۳ - گفتگوی خسرو و شیرین

بخش ۳۴ - پاسخ خسرو به شیرین

بخش ۳۵ - غزل سرائی باربد از زبان خسرو

بخش ۳۶ - شکر ریزی عروسی خسرو و شیرین و فرستادن خسرو انگشتری را به رسم پیمان

بخش ۳۷ - عقد کردن خسرو شیرین را

بخش ۳۸ - زفاف خسرو و شیرین

بخش ۳۹ - مجلس ساختن خسرو پرویز با حکیمان

مجنون و لیلی

بخش ۱ - باسم الملک الوهاب

بخش ۲ - مناجات در حضرت واهب منی و نجات

بخش ۳ - نعت خاتم انبیا که لوح محفوظ نگین راستین اوست، و کلام الله نقش نگین او، زین الله خاتم امورنا، بایادیه

بخش ۴ - در طیران آن سیمرغ قاف قران سوی سواد ما زاغ با طاوس سدره یمد لله ظلها علینا

بخش ۵ - مدح شیخ الطریقه نظام الحق والحقیقة محمدی، که عیسی آخر الزمانش فرستادند، تا دم جان بخش او: اسلام محمدی را از سر زنده گردانیده، و عمر جاوید بخشید متع الله المسلمین به طول بقائه

بخش ۶ - فی المحمده المحمدیه، و هو ختم اخلفاء العرب و العجم، وارث الخلافه من آدم، علاء الدنیا و الدین، ناصر امیرالمؤمنین، المستنصر برب العالمین، المستعم به حبل الله المتین، رفع فی الخلافه در جاته، و جعل اخلاقه خلفاء الا قالیم فی حیاته

بخش ۷ - در سبب نظم این جواهر، و سر رشتهٔ دقت را درو کشیدن، و در نظر جوهریان مبصر داشتن، و قیمت عدل خواستن

بخش ۸ - راه نمودن فرزند، قره العین عین الدین خضر را، که از ظلمات دنیا سوی روشنایی گراید، رواه الله من عین الحیوة عمره، کالخضر، بصحه الذات

بخش ۹ - حکایت شبانی که، از غایت همت، تیغ را آیینه وجاهت، و قلم را عمدهٔ دولت خود ساخت

بخش ۱۰ - آغاز سلسله جنبانیدن مجنون و لیلی

بخش ۱۱ - پرده برداشتن دمهای سرد از روی لیلی، و دیدن مادر پژمردگی آن گل، و شمه‌ای ازان پرده دریدگی در دماغ پدرش دمیدن، و روان کردن پیر، آب از دو دیده، و لیلی را، چون ریحان سفالین، در گوشهٔ محنت، پای در گل کردن

بخش ۱۲ - خراب شدن مجنون به اول دور عشق، و از مستی، در پایهاء کو افتادن، و خبر یافتن پدر، وسوی آن بی خبر دویدن، و از آب دیده و باد سینه سلسله در پای مجنون کردن، و زنجیر کشانش پیش مادر آوردن

بخش ۱۳ - تنقیه کردن مادر، دماغ مجنون را، به داروی تلخ نصیحت، و از در لفظه، و شیرینی زبان، مفرح سودای او ساختن

بخش ۱۴ - توجه نمودن سید عامریان، سوی داروخانه دارالشفاء محنت و اندوه، تا طلب شربت وصال خسته کند، و تلخ کام بازگشتن

بخش ۱۵ - شمشیر کشیدن نوفل، از جهت جفت مجنون، و در سواد لیلی کوکبه آراستن، و در قتال مردان کوشیدن

بخش ۱۶ - دراز شدن ظلم گیسوی لیلی بر مجنون، و زنده داشتن مجنون شبهای فراق را به خیال لیلی، و روشن شدن مهر نوفل در آفاق بر تیرگی روز مجنون، و لرزیدن پدر پیر مجنون از دمهای سرد پسر، و سوی گرم مهری نوفل گریختن، و گرم رویی کردن، آن مهربان، و گرماگرم، شمسهٔ نسبت خود را که در پرده حیا آفتابی بود سایه پرورد، با مجنون تاریک اختر قران دادن و محترق شدن ستارهٔ مجنون، و پیش از استقامت رجعت کردن

بخش ۱۷ - شنیدن لیلی، آوازهای دف تزویج مجنون، و ازان حرارت سوخته شدن

بخش ۱۸ - نامه نبشتن، لیلی، از دودهای دل، سوی مجنون، و ماجرای دل دزدیده، بران آشنا، عرضه کردن

بخش ۱۹ - جواب نبشتن مجنون مرفوع القلم، از سیاهی آب ناک دیده، جراحت نامه لیلی را، و ریشهای سربسته از نوک قلم خاریدن، و خون سوخته بر ورق چکانیدن، و دهانه جراحت را به کاغذ لیلی بستن

بخش ۲۰ - عزیمت دوستان جانی سوی مجنون، و او را از دیو لاخ کوه، به افسون، در حلقهٔ مردمان در آوردن، و سایه گرفتن آواز درختان سایه‌دار، و چون باد سوی باغ دویدن، و آهنگ مرغان باغ کردن، و با بلبل گلبانگ زدن

بخش ۲۱ - دل دادن مجنون، سگی را که در کوی دلدار دیده بود، و بازوی خون را طوق گردن او ساختن، و تن استخوان شده را گزند دهان و مزد دندان او کردن و به زبان چربش نواختن

بخش ۲۲ - غنودن نرگس لیلی از بیماری، و مجنون بی‌خواب را در خواب دیدن، و به نفس تند خویش از جای جستن، و بیرون پریدن، و کمر کوه گرفتن، و مجنون را بر تیغ کوه خراشیده و خسته دریافتن، و دست سلوت بر خستگی او سودن، و مرهم راحت رسانیدن

بخش ۲۳ - بازگشتن کبک خرامان از کوه، و شتر پرنده را بر جناح رفتن، رشته دراز دادن، و کبوتر دیوانه را پر کم گذاشتن

بخش ۲۴ - گریستن لیلی در هوای آشنا، و موج درونه را بدین غزل آبدار بر روی آب آوردن

بخش ۲۵ - حاضر شدن مجنون غایب، در غیبت لیلی، و به حضور خیال، از خیال به حضور باز آمدن، و سرود حسرت گفتن، و دست بر دست زدن

بخش ۲۶ - آه کردن مجنون از درونهٔ پرسوز، و این غزل دود اندود، از دودکش دهان، بیرون دادن

بخش ۲۷ - خرامش کردن سرو لیلی، با سرو قدان همسایه، سوی بوستان، و شناختن آزاده‌ای آن نو بران را، و زبان سوسنی کشیدن، و غزلی جگر دوز، از یک اندازهای مجنون، به آواز نرم روان کردن، و بر دل لیلی زدن، و کاری آمدن، و باز جست کردن لیلی طیرگی بلبل خار نشین خود را، و آزمودن آن راوی تعطش لیلی را، سوی خونابهٔ مجنون و مرگ مجنون، به قبلهٔ کرم کردن، و سوخته شدن لیلی، و به گرمی در خانه باز آمدن، و به تب اجل گرفتار شدن

بخش ۲۸ - صفت برگ ریز، و دوا دو باد خزان، واز آسیب صدمات حوادث، سر نهادن سرو لیلی در خاک، و بی بالش ماندن

بخش ۲۹ - خبر یافتن مجنون دردمند، از بیماری لیلی، و از حلقهٔ سگان بیابان زنجیر گسستن، و به حلقه زدن در لیلی آمدن، و از پیش جنازهٔ لیلی را در حلقهٔ رحیل دیدن، و نثار شاهانه از دیده ریختن، و به موافقت محفه عروس، سوی شبستان لحد، بر عزم خلوت صحیحه روان شدن

بخش ۳۰ - این مویهای بی‌جان، به گیسوی منور مادر مغفورهٔ خویش، که تاب الشیب نوری داشت، راست افتاد، و بدین نالهای سوزان، نفس حسن را خاکستر کرده شد و گوهر پاک برادر حسام الدین را، که در میان خاک، خورد مور چه گشت، روشن گردانیده آمد، تعمده الله به غفرانه

بخش ۳۱ - در ختم این نامهٔ مسلسل مجنون و لیلی، که هر رقمش مقر قلب است و خط کشیدن برونمای حرف گیران، که صحیفهٔ مردمان انگشت پنج کنند، و چون نامه ایشان کسانی بر پیچند، از پیچ پیچ مشتی آتام حسن التفاوت کنند، ان شاء الله که کرام الکاتبین این نامه را سیاه نه پیچاند، یوم نطوی اسماء کطی السجل للکتب

آیینه سکندری

بخش ۱ - ساقی نامه

بخش ۲ - در مدح شمس السلاطین علاء الدنیا و الدین

بخش ۳

بخش ۴ - آغاز اسکند نامه

بخش ۵

هشت بهشت

بخش ۱ - آغاز کتاب و منتخب یکی از داستان‌های هشت بهشت

بخش ۲ - پایان سرودن مثنوی‌های خمسه