خمسه

خسرو و شیرین

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - در توحید باری

بخش ۳ - در استدلال نظر و توفیق شناخت

بخش ۴ - آمرزش خواستن

بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

بخش ۶ - در سابقه نظم کتاب

بخش ۷ - در ستایش طغرل ارسلان

بخش ۸ - ستایش اتابک اعظم شمس‌الدین ابوجعفر محمدبن ایلدگز

بخش ۹ - خطاب زمین بوس

بخش ۱۰ - در مدح شاه مظفرالدین قزل ارسلان

بخش ۱۱ - در پژوهش این کتاب

بخش ۱۲ - سخنی چند در عشق

بخش ۱۳ - عذر انگیزی در نظم کتاب

بخش ۱۴ - آغاز داستان خسرو و شیرین

بخش ۱۵ - عشرت خسرو در مرغزار و سیاست هرمز

بخش ۱۶ - شفیع انگیختن خسرو پیران را پیش پدر

بخش ۱۷ - به خواب دیدن خسرو نیای خویش انوشیروان را

بخش ۱۸ - حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز

بخش ۱۹ - رفتن شاپور در ارمن به طلب شیرین

بخش ۲۰ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول

بخش ۲۱ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار دوم

بخش ۲۲ - نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم

بخش ۲۳ - پیدا شدن شاپور

بخش ۲۴ - گریختن شیرین از نزد مهین بانو به مداین

بخش ۲۵ - دیدن خسرو شیرین را در چشمه سار

بخش ۲۶ - رسیدن شیرین به مشگوی خسرو در مداین

بخش ۲۷ - ترتیب کردن کوشک برای شیرین

بخش ۲۸ - رسیدن خسرو به ارمن نزد مهین بانو

بخش ۲۹ - مجلس بزم خسرو و باز آمدن شاپور

بخش ۳۰ - رفتن شاپور دیگر بار به طلب شیرین

بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

بخش ۳۲ - بر تخت نشستن خسرو بجای پدر

بخش ۳۳ - باز آوردن شاپور شیرین را پیش مهین بانو

بخش ۳۴ - گریختن خسرو از بهرام چوبین

بخش ۳۵ - بهم رسیدن خسرو و شیرین در شکارگاه

بخش ۳۶ - اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را

بخش ۳۷ - صفت بهار و عیش خسرو و شیرین

بخش ۳۸ - شیرکشتن خسرو در بزمگاه

بخش ۳۹ - افسانه گفتن خسرو و شیرین و شاپور و دختران

بخش ۴۰ - افسانه‌سرائی ده دختر

بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

بخش ۴۲ - به خشم رفتن خسرو از پیش شیرین و رفتن به روم و پیوند او با مریم

بخش ۴۳ - جنگ خسرو با بهرام و گریختن بهرام

بخش ۴۴ - بر تخت نشستن خسرو به مدائن بار دوم

بخش ۴۵ - نالیدن شیرین در جدائی خسرو

بخش ۴۶ - وصیت کردن مهین بانو شیرین را

بخش ۴۷ - نشستن شیرین به پادشاهی بر جای مهین بانو

بخش ۴۸ - آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین

بخش ۴۹ - بزم‌آرائی خسرو

بخش ۵۰ - (سی لحن باربد)

بخش ۵۱ - شفاعت کردن خسرو پیش مریم از شیرین

بخش ۵۲ - فرستادن خسرو شاپور را به طلب شیرین

بخش ۵۳ - آغاز عشق فرهاد

بخش ۵۴ - زاری کردن فرهاد از عشق شیرین

بخش ۵۵ - آگاهی یافتن خسرو از عشق فرهاد

بخش ۵۶ - رای زدن خسرو در کار فرهاد

بخش ۵۷ - مناظره خسرو با فرهاد

بخش ۵۸ - کوه کندن فرهاد و زاری او

بخش ۵۹ - رفتن شیرین به کوه بیستون و سقط شدن اسب وی

بخش ۶۰ - آگاهی خسرو از رفتن شیرین نزد فرهاد و کشتن فرهاد به مکر

بخش ۶۱ - تعزیت‌نامه خسرو به شیرین به افسوس

بخش ۶۲ - مردن مریم و تعزیت‌نامه شیرین به خسرو از راه باد افراه

بخش ۶۳ - رسیدن نامه شیرین به خسرو

بخش ۶۴ - صفت داد و دهش خسرو

بخش ۶۵ - شنیدن خسرو اوصاف شکر اسپهانی را

بخش ۶۶ - تنها ماندن شیرین و زاری کردن وی

بخش ۶۷ - رفتن خسرو سوی قصر شیرین به بهانه شکار

بخش ۶۸ - دیدن خسرو شیرین را و سخن گفتن با شیرین

بخش ۶۹ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۰ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

بخش ۷۱ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۲ - پاسخ خسرو شیرین را

بخش ۷۳ - پاسخ دادن شیرین به خسرو

بخش ۷۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

بخش ۷۵ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۶ - پاسخ خسرو شیرین را

بخش ۷۷ - پاسخ دادن شیرین خسرو را

بخش ۷۸ - بازگشتن خسرو از قصر شیرین

بخش ۷۹ - پشیمان شدن شیرین از رفتن خسرو

بخش ۸۰ - غزل گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۱ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۲ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۳ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۴ - سرود گفتن نکیسا از زبان شیرین

بخش ۸۵ - غزل گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۶ - سرود گفتن نیکسا از زبان شیرین

بخش ۸۷ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

بخش ۸۸ - بیرون آمدن شیرین از خرگاه

بخش ۸۹ - آوردن خسرو شیرین را از قصر به مدائن

بخش ۹۰ - زفاف خسرو و شیرین

بخش ۹۱ - اندرز شیرین خسرو را در داد و دانش

بخش ۹۲ - سوال و جواب خسرو و بزرگ امید

بخش ۹۳ - اولین جنبش

بخش ۹۴ - چگونگی فلک

بخش ۹۵ - اجرام کواکب

بخش ۹۶ - مبداء و معاد

بخش ۹۷ - گذشتن از جهان

بخش ۹۸ - در بقای جان

بخش ۹۹ - در چگونگی دیدار کالبد در خواب

بخش ۱۰۰ - در یاد کردن دوره زندگی پس از مرگ

بخش ۱۰۱ - چگونگی زمین و هوا

بخش ۱۰۲ - در پاس تندرستی از راه اعتدال

بخش ۱۰۳ - چگونگی رفتن جان از جسم

بخش ۱۰۴ - تمثیل موبد اول

بخش ۱۰۵ - تمثیل موبد دوم

بخش ۱۰۶ - تمثیل موبد سوم

بخش ۱۰۷ - تمثیل موبد چهارم

بخش ۱۰۸ - در نبوت پیغمبر اکرم

بخش ۱۰۹ - گفتن چهل قصه از کلیله و دمنه با چهل نکته

بخش ۱۱۰ - حکمت و اندرز سرائی حکیم نظامی

بخش ۱۱۱ - صفت شیرویه و انجام کار خسرو

بخش ۱۱۲ - کشتن شیرویه خسرو را

بخش ۱۱۳ - جان دادن شیرین در دخمه خسرو

بخش ۱۱۴ - نتیجه افسانه خسرو و شیرین

بخش ۱۱۵ - در نصیحت فرزند خود محمد گوید

بخش ۱۱۶ - در خواب دیدن خسرو پیغمبر اکرم را

بخش ۱۱۷ - نامه نبشتن پیغمبر به خسرو

بخش ۱۱۸ - معراج پیغمبر

بخش ۱۱۹ - اندرز و ختم کتاب

بخش ۱۲۰ - طلب کردن طغرل شاه حکیم نظامی را

بخش ۱۲۱ - تأسف بر مرگ شمس‌الدین محمد جهان پهلوان

لیلی و مجنون

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

بخش ۴ - سبب نظم کتاب

بخش ۵ - در مدح شروانشاه اختسان بن منوچهر

بخش ۶ - خطاب زمین بوس

بخش ۷ - سپردن فرزند خویش به فرزند شروانشاه

بخش ۸ - در شکایت حسودان و منکران

بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی

بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

بخش ۱۱ - آغاز داستان

بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

بخش ۱۳ - در صفت عشق مجنون

بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

بخش ۱۵ - زاری کردن مجنون در عشق لیلی

بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه

بخش ۱۷ - پند دادن پدر مجنون را

بخش ۱۸ - حکایت

بخش ۱۹ - در احوال لیلی

بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

بخش ۲۱ - رسیدن نوفل به مجنون

بخش ۲۲ - جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی

بخش ۲۳ - عتاب کردن مجنون با نوفل

بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

بخش ۲۵ - رهانیدن مجنون آهوان را

بخش ۲۶ - سخن گفتن مجنون با زاغ

بخش ۲۷ - بردن پیرزن مجنون را در خرگاه لیلی

بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

بخش ۳۱ - وداع کردن پدر مجنون را

بخش ۳۲ - آگاهی مجنون از مرگ پدر

بخش ۳۳ - انس مجنون با وحوش و سباع

بخش ۳۴ - نیایش کردن مجنون به درگاه خدای تعالی

بخش ۳۵ - رسیدن نامه لیلی به مجنون

بخش ۳۶ - نامه مجنون در پاسخ لیلی

بخش ۳۷ - آمدن سلیم عامری خال مجنون به دیدن او

بخش ۳۸ - دیدن مادر مجنون را

بخش ۳۹ - آگاهی مجنون از وفات مادر

بخش ۴۰ - خواندن لیلی مجنون را

بخش ۴۱ - غزل خواندن مجنون نزد لیلی

بخش ۴۲ - آشنا شدن سلام بغدادی با مجنون

بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

بخش ۴۴ - صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی

بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی

بخش ۴۶ - ختم کتاب به نام شروانشاه

هفت پیکر

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - در نعت پیغمبر اکرم

بخش ۳ - معراج پیغمبر اکرم

بخش ۴ - سبب نظم کتاب

بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

بخش ۶ - ستایش سخن و حکمت و اندرز

بخش ۷ - در نصیحت فرزند خویش محمد

بخش ۸ - آغاز داستان بهرام

بخش ۹ - صفت سمنار و ساختن قصر خورنق

بخش ۱۰ - صفت خورنق و ناپیدا شدن نعمان

بخش ۱۱ - شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران

بخش ۱۲ - کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن

بخش ۱۳ - دیدن بهرام صورت هفت پیکر را در خورنق

بخش ۱۴ - آگاهی بهرام از وفات پدر

بخش ۱۵ - لشگر کشیدن بهرام به ایران

بخش ۱۶ - نامه پادشاه ایران به بهرام‌گور

بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

بخش ۱۸ - برگرفتن بهرام تاج را از میان دو شیر

بخش ۱۹ - بر تخت نشستن بهرام به جای پدر

بخش ۲۰ - داستان بهرام با کنیزک خویش

بخش ۲۱ - بردن سرهنگ بهرام‌گور را به مهمانی

بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

بخش ۲۳ - عتاب کردن بهرام با سران لشگر

بخش ۲۴ - خواستن بهرام دختر شاهان هفت اقلیم را

بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

بخش ۲۶ - نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم اول

بخش ۲۷ - نشستن بهرام روز یکشنبه در گنبد زرد و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم دوم

بخش ۲۸ - نشستن بهرام روز دوشنبه در گنبد سبز و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم سوم

بخش ۲۹ - نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم چهارم

بخش ۳۰ - نشستن بهرام روز چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم پنجم

بخش ۳۱ - نشستن بهرام روز پنجشنبه در گنبد صندلی و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم ششم

بخش ۳۲ - نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم

بخش ۳۳ - آگاهی بهرام از لشکرگشی خاقان چین بار دوم

بخش ۳۴ - اندرز گرفتن بهرام از شبان

بخش ۳۵ - شکایت کردن هفت مظلوم

بخش ۳۶ - کشتن بهرام وزیر ظالم را

بخش ۳۷ - فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار

بخش ۳۸ - در ختم کتاب و دعای علاء الدین کرپ ارسلان

شرف نامه

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - مناجات به درگاه باری عز شأنه

بخش ۳ - در نعت خواجه کاینات

بخش ۴ - در معراج پیغمبر اکرم

بخش ۵ - در سابقهٔ نظم شرفنامه

بخش ۶ - در حسب حال و انجام روزگار

بخش ۷ - در شرف این نامه بر دیگر نامه‌ها

بخش ۸ - تعلیم خضر در گفتن داستان

بخش ۹ - ستایش اتابیک اعظم نصرةالدین ابوبکربن محمد

بخش ۱۰ - فرو گفتن داستان به طریق ایجاز

بخش ۱۱ - رغبت نظامی به نظم شرف‌نامه

بخش ۱۲ - آغاز داستان و نسب اسکندر

بخش ۱۳ - دانش آموختن اسکندر از نقوماجس حکیم پدر ارسطو

بخش ۱۴ - پادشاهی اسکندر به جای پدر

بخش ۱۵ - تظلم مصریان از زنگیان پیش اسکندر

بخش ۱۶ - پیکار اسکندر با لشگر زنگبار

بخش ۱۷ - باز گشتن اسکندر از جنگ زنگ با فیروزی

بخش ۱۸ - سگالش نمودن اسکندر بر جنگ دارا

بخش ۱۹ - آیینه ساختن اسکندر

بخش ۲۰ - خراج خواستن دارا از اسکندر

بخش ۲۱ - شتافتن اسکندر به جنگ دارا

بخش ۲۲ - رای زدن دارا با بزرگان ایران

بخش ۲۳ - نامه دارا به اسکندر

بخش ۲۴ - پاسخ نامه دارا از جانب اسکندر

بخش ۲۵ - جنگ دارا با اسکندر

بخش ۲۶ - کشتن سرهنگان دارا را

بخش ۲۷ - نشستن اسکندر بر جای دارا

بخش ۲۸ - ویران کردن اسکندر آتشکده‌های ایران زمین را

بخش ۲۹ - خواستاری اسکندر روشنک را

بخش ۳۰ - به پادشاهی نشستن اسکندر در اصطخر

بخش ۳۱ - فرستادن اسکندر روشنک را به روم

بخش ۳۲ - رفتن اسکندر به جانب مغرب و زیارت کعبه

بخش ۳۳ - داستان نوشابه پادشاه بردع

بخش ۳۴ - بزم اسکندر با نوشابه

بخش ۳۵ - رفتن اسکندر به کوه البرز

بخش ۳۶ - گشودن اسکندر دز دربند را به دعای زاهد

بخش ۳۷ - رفتن اسکندر به دز سریر

بخش ۳۸ - رفتن اسکندر به غار کیخسرو

بخش ۳۹ - رفتن اسکندر به ری و خراسان

بخش ۴۰ - رفتن اسکندر به هندوستان

بخش ۴۱ - رسیدن نامهٔ اسکندر به کید هندو

بخش ۴۲ - رفتن اسکندر از هندوستان به چین

بخش ۴۳ - سگالش خاقان در پاسخ اسکندر

بخش ۴۴ - مناظرهٔ نقاشان رومی و چینی

بخش ۴۵ - مهمانی کردن خاقان چین اسکندر را

بخش ۴۶ - بازگشتن اسکندر از چین

بخش ۴۷ - رسیدن اسکندر به دشت قفچاق

بخش ۴۸ - رسیدن اسکندر به کشور روس

بخش ۴۹ - جنگ اول اسکندر با روسیان

بخش ۵۰ - جنگ دوم اسکندر با روسیان

بخش ۵۱ - جنگ سوم اسکندر با روسیان

بخش ۵۲ - جنگ چهارم اسکندر با روسیان

بخش ۵۳ - جنگ پنجم اسکندر باروسیان

بخش ۵۴ - جنگ ششم اسکندر با روسیان

بخش ۵۵ - جنگ هفتم اسکندر با روسیان

بخش ۵۶ - پیروزی یافتن اسکندر بر روسیان

بخش ۵۷ - رهائی یافتن نوشابه

بخش ۵۸ - نشاط کردن اسکندر با کنیزک چینی

بخش ۵۹ - افسانه آب حیوان

بخش ۶۰ - رفتن اسکندر به ظلمات

بخش ۶۱ - بیرون آمدن اسکندر از ظلمات

بخش ۶۲ - باز آمدن اسکندر به روم

بخش ۶۳ - در ستایش اتابک نصرةالدین

خردنامه

بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

بخش ۲ - نیایش به درگاه باریتعالی

بخش ۳ - در نعت پیغمبر اکرم

بخش ۴ - تازه کردن داستان و یاد دوستان

بخش ۵ - در اندازه هر کاری نگهداشتن

بخش ۶ - در ستایش ممدوح

بخش ۷ - خطاب زمین بوس

بخش ۸ - آغار داستان

بخش ۹ - در اینکه چرا اسکندر را ذوالقرنین گویند

بخش ۱۰ - داستان اسکندر با شبان دانا

بخش ۱۱ - افسانهٔ ارشمیدس با کنیزک چینی

بخش ۱۲ - افسانهٔ ماریه قبطیه

بخش ۱۳ - افسانهٔ نانوای بینوا و توانگری وی به طالع پسر

بخش ۱۴ - انکار کردن هفتاد حکیم سخن هرمس را و هلاک شدن ایشان

بخش ۱۵ - اغانی ساختن افلاطون بر مالش ارسطو

بخش ۱۶ - حکایت انگشتری و شبان

بخش ۱۷ - احوال سقراط با اسکندر

بخش ۱۸ - گفتار حکیم هند با اسکندر

بخش ۱۹ - خلوت ساختن اسکندر با هفت حکیم در آفرینش نخست

بخش ۲۰ - گفتار ارسطو

بخش ۲۱ - گفتار والیس

بخش ۲۲ - گفتار بلیناس

بخش ۲۳ - گفتار سقراط

بخش ۲۴ - گفتار فرفوریوس

بخش ۲۵ - گفتار هرمس

بخش ۲۶ - گفتار افلاطون

بخش ۲۷ - گفتار اسکندر

بخش ۲۸ - گفتار حکیم نظامی

بخش ۲۹ - رسیدن اسکندر به پیغمبری

بخش ۳۰ - خردنامه ارسطو

بخش ۳۱ - خردنامه افلاطون

بخش ۳۲ - خردنامه سقراط

بخش ۳۳ - جهانگردی اسکندر با دعوی پیغمبری

بخش ۳۴ - رسیدن اسکندر به عرض جنوب و ده سرپرستان

بخش ۳۵ - گذار کردن اسکندر دیگر باره به هندوستان

بخش ۳۶ - رسیدن اسکندر به حد شمال و بستن سد یاجوج

بخش ۳۷ - بازگشتن اسکندر از حد شمال به عزم روم

بخش ۳۸ - وصیت نامه اسکندر

بخش ۳۹ - سوگند نامه اسکندر به سوی مادر

بخش ۴۰ - رسیدن نامه اسکندر به مادرش

بخش ۴۱ - نالیدن اسکندروس در مرگ پدر و رها کردن پادشاهی

بخش ۴۲ - انجامش روزگار ارسطو

بخش ۴۳ - انجامش روزگار هرمس

بخش ۴۴ - انجامش روزگار افلاطون

بخش ۴۵ - انجامش روزگار بلیناس

بخش ۴۶ - انجامش روزگار فرفوریوس

بخش ۴۷ - انجامش روزگار سقراط

بخش ۴۸ - انجامش روزگار نظامی

بخش ۴۹ - ستایش ملک عز الدین مسعود بن ارسلان

بخش ۵۰ - انجامش اقبال‌نامه

مخزن الاسرار

بخش ۱ - آغاز سخن

بخش ۲ - (مناجات اول) در سیاست و قهر یزدان

بخش ۳ - (مناجات دوم) در بخشایش و عفو یزدان

بخش ۴ - در نعت رسول اکرم

بخش ۵ - در معراج

بخش ۶ - نعت اول

بخش ۷ - نعت دوم

بخش ۸ - نعت سوم

بخش ۹ - نعت چهارم

بخش ۱۰ - در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود

بخش ۱۱ - خطاب زمین بوس

بخش ۱۲ - در مقام و مرتبت این نامه

بخش ۱۳ - گفتار در فضیلت سخن

بخش ۱۴ - برتری سخن منظوم از منثور

بخش ۱۵ - در توصیف شب و شناختن دل

بخش ۱۶ - خلوت اول در پرورش دل

بخش ۱۷ - ثمره خلوت اول

بخش ۱۸ - خلوت دوم در عشرت شبانه

بخش ۱۹ - ثمره خلوت دوم

بخش ۲۰ - مقالت اول در آفرینش آدم

بخش ۲۱ - داستان پادشاه نومید و آمرزش یافتن او

بخش ۲۲ - مقالت دوم در عدل و نگهداری انصاف

بخش ۲۳ - حکایت نوشیروان با وزیر خود

بخش ۲۴ - مقالت سوم در حوادث عالم

بخش ۲۵ - حکایت سلیمان با دهقان

بخش ۲۶ - مقالت چهارم در رعایت از رعیت

بخش ۲۷ - داستان پیر زن با سلطان سنجر

بخش ۲۸ - مقالت پنجم در وصف پیری

بخش ۲۹ - داستان پیر خشت‌زن

بخش ۳۰ - مقالت ششم در اعتبار موجودات

بخش ۳۱ - داستان سگ و صیاد و روباه

بخش ۳۲ - مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات

بخش ۳۳ - داستان فریدون با آهو

بخش ۳۴ - مقالت هشتم در بیاین آفرینش

بخش ۳۵ - داستان میوه فروش و روباه

بخش ۳۶ - مقالت نهم در تک مونات دنیوی

بخش ۳۷ - داستان زاهد توبه شکن

بخش ۳۸ - مقالت دهم در نمودار آخرالزمان

بخش ۳۹ - داستان عیسی

بخش ۴۰ - مقالت یازدهم در بیوفائی دنیا

بخش ۴۱ - داستان مبد صاحب نظر

بخش ۴۲ - مقالت دوازدهم در وداع منزل خاک

بخش ۴۳ - داستان دو حکیم متنازع

بخش ۴۴ - مقالت سیزدهم در نکوهش جهان

بخش ۴۵ - داستان حاجی و صوفی

بخش ۴۶ - مقالت چهاردهم در نکوهش غفلت

بخش ۴۷ - داستان پادشاه ظالم با مرد راستگوی

بخش ۴۸ - مقالت پانزدهم در نکوهش رشگبران

بخش ۴۹ - داستان ملکزاده جوان با دشمنان پیر

بخش ۵۰ - مقالت شانزدهم در چابک روی

بخش ۵۱ - داستان کودک مجروح

بخش ۵۲ - مقالت هفدهم در پرستش و تجرید

بخش ۵۳ - داستان پیر و مرید

بخش ۵۴ - مقالت هیجدهم در نکوهش دورویان

بخش ۵۵ - داستان جمشید با خاصگی محرم

بخش ۵۶ - مقالت نوزدهم در استقبال آخرت

بخش ۵۷ - داستان هارون‌الرشید با موی تراش

بخش ۵۸ - مقالت بیستم در وقاحت ابنای عصر

بخش ۵۹ - داستان بلبل با باز

بخش ۶۰ - انجام کتاب