مقدمهٔ نصرالله منشی

بخش ۱ - وعلی الله توکلی

بخش ۲ - در فضیلت پیامبر اسلام

بخش ۳ - دین بی ملک ضایع است و ملک بی دین باطل

بخش ۴ - محاسن عدل

بخش ۵ - در ستایش امیرالمومنین ابی منصور سبکتکین عضدالله

بخش ۶ - ادامهٔ ثنای پادشاه

بخش ۷ - ذکر سلطان ماضی یمین الدوله محمود

بخش ۸ - ادامهٔ یادکرد از سلطان ماضی محمود

بخش ۹ - همی‌گوید نصرالله محمد عبدالحمید بوالمعالی

بخش ۱۰ - و خیر جلیس فی الزمان کتاب

بخش ۱۱ - تحفه آوردن فقیه عالم علی ابراهیم اسماعیل کتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی را

بخش ۱۲ - محاسن کلیله و دمنه

بخش ۱۳ - ولدت فی زمن الملک العادل

بخش ۱۴ - ترجمهٔ کلیله و دمنه به تازی

بخش ۱۵ - دربارهٔ بغداد

بخش ۱۶ - ذکر منصور عباسی

بخش ۱۷ - ذکر منصور عباسی

بخش ۱۸ - ذکر منصور عباسی

بخش ۱۹ - ذکر منصور عباسی

بخش ۲۰ - ذکر منصور عباسی

بخش ۲۱ - ذکر منصور عباسی

بخش ۲۲ - ذکر منصور عباسی

بخش ۲۳ - پایان ذکر منصور عباسی، مثال دادن نصر بن احمد سامانی رودکی را به نظم کلیله و دمنه

بخش ۲۴ - این کتاب به فرمان دابشلیم رای هند جمع شده

بخش ۲۵ - حکمت همیشه عزیز بوده است، خاصه بنزدیک ملوک و اعیان

بخش ۲۶ - دربارهٔ ترجمه‌های دیگر

بخش ۲۷ - رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی قاصر گشته

بخش ۲۸ - دربارهٔ روش ترجمه و تألیف نصرالله منشی

بخش ۲۹ - عرضه داشتن ترجمهٔ نیمه‌کارهٔ کلیله و دمنه به پادشاه

بخش ۳۰ - در تمجید از سخن‌شناسی پادشاه

مفتتح کتاب بر ترتیب ابن المقفع

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

بخش ۲ - سبب و علت ترجمه این کتاب و نقل آن از هندوستان به پارس

بخش ۳ - به سمع انوشیروان رساندن ذکر کلیله و دمنه را

بخش ۴ - برگزیدن برزویهٔ طبیب برای ترجمهٔ کلیله و دمنه

بخش ۵ - سفر برزویه به هندوستان

بخش ۶ - گفتگوی برزویه با هندو

بخش ۷ - هندو جواب داد

بخش ۸ - سخنان هندو با برزویه

بخش ۹ - سخنان هندو با برزویه

بخش ۱۰ - سخنان برزویه با هندو

بخش ۱۱ - جواب هندو به برزویه

بخش ۱۲ - جواب برزویه به هندو

بخش ۱۳ - هندو کتابها را به برزویه داد

بخش ۱۴ - شادمان شدن نوشروان از پیام برزویه

بخش ۱۵ - بازگشت برزویه

بخش ۱۶ - خواندن کلیله و دمنه توسط برزویه در محضر علما

بخش ۱۷ - حاجت خواستن برزویه از نوشروان

بخش ۱۸ - درخواست برزویه برای اضافه کردن بابی به کلیله و دمنه

بخش ۱۹ - شگفتی کسری از همت بلند برزویه

بخش ۲۰ - پرداختن باب بزرجمهر

بخش ۲۱ - طاعت ملوک و خدمت پادشاهان فاضلترین اعمال است

ابتدای کلیله و دمنه، و هو من کلام بزرجمهر البختکان

بخش ۱- تمهید بزرگمهر بختگان

بخش ۲ - خواننده باید اصل و غرض تألیف کتاب را بشناسد

بخش ۳ - فایده در فهم است نه حفظ

بخش ۴ - علم به کردار نیک جمال گیرد

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

باب برزویه الطبیب

بخش ۱ - باب برزویهٔ طبیب

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵ - حکایت دزد نادان

بخش ۶

بخش ۷ - حکایت بازرگان و جواهرساز چنگنواز

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳ - حکایت مرد غافل

بخش ۱۴

باب الاسد و الثور

بخش ۱ - باب شیر و گاو

بخش ۲ - ترسیدن شیر از بانگ شنزبه

بخش ۳ - کلیه و دمنه

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳

بخش ۱۴

بخش ۱۵

بخش ۱۶

بخش ۱۷

بخش ۱۸

بخش ۱۹

بخش ۲۰ - ماهی‌خوار، پنج پایک و ماهیان

بخش ۲۱

بخش ۲۲ - شیر و خرگوش

بخش ۲۳

بخش ۲۴ - حکایت آن سه ماهی

بخش ۲۵

بخش ۲۶

بخش ۲۷

بخش ۲۸

بخش ۲۹ - حکایت بط

بخش ۳۰ - باقی سخنان شنزبه

بخش ۳۱

بخش ۳۲ - حکایت گرگ و زاغ و شغال

بخش ۳۳

بخش ۳۴ - حکایت طیطوها

بخش ۳۵ - حکایت باخه و دو بط

بخش ۳۶ - ادامهٔ حکایت طیطوها

بخش ۳۷

بخش ۳۸ - حکایت بوزینگان

بخش ۳۹ - حکایت دو شریک

بخش ۴۰ - حکایت غوک و مار

بخش ۴۱ - ادامهٔ حکایت دو شریک

بخش ۴۲

بخش ۴۳ - بازرگان آهن‌فروش

بخش ۴۴ - سرانجام دمنه

باب الفحص عن امر دمنة

بخش ۱ - بازجست کار دمنه

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶ - حکایت زن بازرگان کشمیری

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰ - حکایت طبیب حاذقی که چشمش ضعیف شده بود

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳

بخش ۱۴ - حکایت زن مرزبان و غلام

بخش ۱۵ - عاقبت مکر

باب الحمامة المطوقة و الجرذ والغراب والسلحفاة والظبی

بخش ۱ - باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰ - حکایت زاهد و موش

بخش ۱۱

بخش ۱۲ - حکایت صیاد و آهو و خوگ و گرگ

بخش ۱۳

بخش ۱۴

بخش ۱۵

بخش ۱۶

بخش ۱۷

بخش ۱۸

بخش ۱۹ - به دام افتادن آهو

باب البوم و الغراب

بخش ۱ - باب بوف و زاغ

بخش ۲ - زاغان و بومان

بخش ۳

بخش ۴ - حکایت مرغان که می‌خواستند بوم را امیر خود کنند

بخش ۵ - خرگوشی که ادعای رسولی ماه کرد و پیلان

بخش ۶ - کبک انجیری، خرگوش و گربهٔ روزه‌دار

بخش ۷ - ادامهٔ حکایت مرغان که می‌خواستند بوم را امیر خود کنند

بخش ۸ - حکایت زاهد و گوسفند و طراران

بخش ۹

بخش ۱۰ - حکایت بازرگان و زن و دزد

بخش ۱۱

بخش ۱۲ - حکایت زاهد و دزد و دیو

بخش ۱۳ - حکایت درودگر و زن خیانتکارش

بخش ۱۴

بخش ۱۵ - حکایت موشی که به دعای زاهد مستجاب الدعوه به پیکر دختری درآمد

بخش ۱۶ - سرانجام بومان

بخش ۱۷

بخش ۱۸

بخش ۱۹

باب القرد و السلحفاة

بخش ۱ - باب بوزینه و باخه

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶ - حکایت شیر و روباه و خر

بخش ۷

باب الزاهد وابن عرس

بخش ۱ - باب زاهد و راسو

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

باب السنور و الجرذ

بخش ۱ - باب گربه و موش

بخش ۲ - حکایت گربه و موش

بخش ۳

باب الملک والطائر فنزة

بخش ۱ - باب پادشاه و فنزه

بخش ۲ - حکایت مرغ پادشاه

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

باب الاسد و ابن آوی

بخش ۱ - باب شیر و شغال

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳

بخش ۱۴

باب النابل و اللبوة

بخش ۱

بخش ۲ - افسانهٔ شیر و مرد تیرانداز

بخش ۳

باب الزاهد والضیف

بخش ۱ - باب زاهد و مهمان او

بخش ۲

بخش ۳ - حکایت زاغی که خواست خرامیدن کبک بیاموزد

باب الملک و البراهمة

بخش ۱ - باب پادشاه و برهمنان

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲ - حکایت دو کبوتر

بخش ۱۳

بخش ۱۴

بخش ۱۵

بخش ۱۶

بخش ۱۷

بخش ۱۸

بخش ۱۹

بخش ۲۰

باب الصائغ و السیاح

بخش ۱ - باب زرگر و سیاح

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

باب ابن الملک و اصحابه

بخش ۱ - باب شاهزاده و یاران او

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

خاتمهٔ مترجم

بخش ۱

بخش ۲