بخش ۱۳ - هندو کتابها را به برزویه داد

نصرالله منشی / کلیله و دمنه / مفتتح کتاب بر ترتیب ابن المقفع

هندو اهتزاز نمود و کتابها بدو داد. و برزویه روزگار دراز با هراس تمام در نبشتن آن مشغول گردانید، و مال بسیار در آن وجه نقفه کرد. و از این کتاب و دیگر کتب هندوان نسخت گرفت، و معتمدی بنزدیک نوشروان فرستاد، و از صورت حال بیاگاهانید.