هفت اورنگ

سلسلةالذهب

بخش ۱ - از دفتر اول سلسلةالذهب تقدیس حضرت حق سبحانه تعالی

بخش ۲ - در نعمت سیدالمرسلین و خاتم‌النبیین (ص)

بخش ۳ - گفتار در ترغیب مسترشدان آگاه بر مداومت تکرار لا اله الا الله

بخش ۴ - در مراقبت حال

بخش ۵ - در تحقیق معنی اختیار و جبر

بخش ۶ - در بیان به عیب خود پرداختن و نظر به عیب دیگران نینداختن

بخش ۷ - در مذمت شعرای روزگار

بخش ۸ - در مذمت کم آزاری و نکوهش آزار مسلمانان

بخش ۹ - در بیان عشق و رهایی از خودپرستی

بخش ۱۰

بخش ۱۱ - گفتار در ختم دفتر اول از کتاب سلسلةالذهب

بخش ۱۲ - از دفتر دوم سلسلةالذهب در خلق اسماء باری و پیداش عشق

بخش ۱۳ - تمثیل

بخش ۱۴ - حکایت آن زن که سی سال در مقام حیرت بر یک جای بماند

بخش ۱۵ - قصهٔ عتیبه و ریا

بخش ۱۶ - رفتن معتمر و عتیبه به جستجوی ریا

بخش ۱۷ - رسیدن معتمر بعد از چندگاه بر سر قبر ایشان

بخش ۱۸ - حکایت بر سبیل تمثیل

بخش ۱۹ - در ختم دفتر دوم سلسله الذهب

بخش ۲۰ - از دفتر سوم سلسلة الذهب در حمد ایزد

بخش ۲۱

بخش ۲۲ - رسیدن پیامبر (ص) به گروهی و سخن گفتن با ایشان

بخش ۲۳ - گفتار در فضیلت جود و کرم

بخش ۲۴ - حکایت حاتم و بند از پای اسیری گشادن و بر پای خود نهادن

بخش ۲۵ - معالجه کردن بوعلی سینا آن صاحب مالیخولیا را

بخش ۲۶ - خاتمهٔ کتاب

سلامان و ابسال

بخش ۱ - در ستایش خداوند

بخش ۲ - در سبب نظم کتاب

بخش ۳

بخش ۴ - آغاز داستان سلامان و ابسال

بخش ۵ - ظاهر شدن آرزوی فرزند بر شاه

بخش ۶ - تدبیر کردن حکیم در ولادت فرزند پس از نکوهش شهوت و زن

بخش ۷ - صفت چوگان باختن سلامان

بخش ۸ - در صفت کمانداری و تیراندازی وی

بخش ۹ - در صفت جود و سخا و بذل و عطای وی

بخش ۱۰ - ظاهر شدن عشق ابسال بر سلامان

بخش ۱۱ - تاثیر حیلت‌های ابسال در سلامان

بخش ۱۲ - تمتع یافتن سلامان و ابسال از صحبت یکدیگر

بخش ۱۳ - آگاه شدن شاه و حکیم از کار سلامان و ابسال

بخش ۱۴ - نصیحت کردن شاه و حکیم سلامان را و جواب گفتن وی

بخش ۱۵ - تنگ شدن کار بر سلامان از ملامت بسیار و گریختن با ابسال

بخش ۱۶ - در دریا نشستن سلامان و ابسال و به جزیره‌ای خرم رسیدن

بخش ۱۷ - آگاه شدن شاه از گریختن سلامان و دیدن او در آیینهٔ گیتی‌نمای

بخش ۱۸ - رسیدن سلامان پیش پدر و اظهار شعف کردن وی

بخش ۱۹ - تنگدل شدن سلامان از ملامت پدر و در آتش رفتن با ابسال

بخش ۲۰ - بازماندن سلامان از ابسال و زاری کردن بر دوری وی

بخش ۲۱ - عاجز شدن شاه از تدبیر کار سلامان و مشورت با حکیم

بخش ۲۲ - منقاد شدن سلامان حکیم را

بخش ۲۳ - وصیت کردن شاه سلامان را

بخش ۲۴ - مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست

بخش ۲۵ - در بیان مقصود

تحفة‌الاحرار

بخش ۱ - آغاز سخن

بخش ۲ - مناجات

بخش ۳ - در فضیلت سخن

بخش ۴ - در تنبیه سخنوران

بخش ۵ - در آفرینش عالم

بخش ۶ - حکایت شیخ روزبهان با بیوه‌ای که میوهٔ دل خود را شیوهٔ مستوری می‌آموخت

بخش ۷ - حکایت مسافر کنعانی

بخش ۸ - حکایت بیرون کشیدن تیر از پای شاه ولایت علی (ع)

بخش ۹ - حکایت زنده دلی که با مردگان انس گرفته بود

بخش ۱۰ - در اشارت به خاموشی که سرمایهٔ نجات است

بخش ۱۱ - حکایت لاک‌پشت و مرغابیان

بخش ۱۲ - در اشارت به هشیاری روز و بیداری شب

بخش ۱۳ - در مخاطبهٔ سلاطین

بخش ۱۴ - حکایت درازدستی وزیر

بخش ۱۵ - حکایت زاغی که به شاگردی رفتار کبک رفت

بخش ۱۶ - در اشارت به حسن

بخش ۱۷ - در اشارت به عشق

بخش ۱۸ - ختم خطاب و خاتمهٔ کتاب

سبحة‌الابرار

بخش ۱ - مناجات

بخش ۲ - سبب نظم جوهر آبدار سبحةالابرار

بخش ۳ - در شرح سخن

بخش ۴ - حکایت شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، رحمةالله، که چون این بیت بگفت که: «برگ درختان سبز، در نظر هوشیار» «هر ورقی دفتری‌ست معرفت کردگار» یکی از اکابر در خواب دید که جمعی از ملائکه طبق‌های نور از بهر نثار وی می‌بردند:

بخش ۵ - در استدلال بر وجود آفریدگار

بخش ۶ - حکایت آن ماهیان که تا به خشکی نیفتادند دریا را نشناختند

بخش ۷ - مناجات در طلب وصول به شهود

بخش ۸ - حکایت مناظرهٔ کلیم با ابلیس سیه گلیم

بخش ۹ - در بیان ارادت

بخش ۱۰ - حکایت آن مرید گرم رو و پیر

بخش ۱۱ - مناجات

بخش ۱۲ - در مقام توبه

بخش ۱۳ - حکایت آن وزیر که دل پندپذیر داشت

بخش ۱۴ - حکایت شیرزن موصلی

بخش ۱۵ - حکایت صبر عیار

بخش ۱۶ - در رجاء که به روایح وصال زیستن است و به لوایح جمال نگریستن

بخش ۱۷ - حکایت ابراهیم و پیر آتش پرست

بخش ۱۸ - حکایت خوابیدن ابوتراب نسفی در میدان جنگ

بخش ۱۹ - در عشق

بخش ۲۰ - سؤال و جواب ذوالنون با عاشق مفتون

بخش ۲۱ - حکایت پیر خارکش

بخش ۲۲ - فتوت

بخش ۲۳ - در صدق چنانکه ظاهر و باطن یک‌سان بود

بخش ۲۴ - حکایت وارد شدن میهمان بر اعرابی

بخش ۲۵ - مناجات

بخش ۲۶ - در سماع

بخش ۲۷ - در نصیحت به نفس خود و یاد از شاعران گذشته

بخش ۲۸ - حکایت حکیم سنائی رحمةالله علیه که وقت وفات این بیت می‌خواند: «بازگشتم از سخن زیرا که نیست» «در سخن معنی و در معنی سخن»

بخش ۲۹ - مناجات

بخش ۳۰ - خطاب به خوانندگان و عیبجویان

بخش ۳۱ - ختم کتاب و خاتمهٔ خطاب

یوسف و زلیخا

بخش ۱ - آغاز سخن

بخش ۲ - در حمد و ستایش

بخش ۳ - در اثبات واجب الوجود

بخش ۴ - در بیان فضیلت عشق

بخش ۵ - در فضایل سخن

بخش ۶ - آغاز داستان و تولد یوسف

بخش ۷ - در صفت زیبایی زلیخا

بخش ۸ - در خواب دیدن زلیخا، یوسف را

بخش ۹ - بیدار شدن زلیخا از خواب و نهفتن اندوه خود از پرستاران

بخش ۱۰ - پرسیدن دایه از حال زلیخا

بخش ۱۱ - خواب دیدن زلیخا، یوسف را بار دوم

بخش ۱۲ - به خواب دیدن زلیخا، یوسف را بار سوم

بخش ۱۳ - آمدن رسولان شاهان چندین کشور به خواستگاری زلیخا

بخش ۱۴ - رفتن رسول از سوی پدر زلیخا به جانب عزیز مصر

بخش ۱۵ - فرستادن پدر، زلیخا را به مصر

بخش ۱۶ - دیدن زلیخا عزیز مصر را از شکاف خیمه

بخش ۱۷ - به مصر درآمدن زلیخا و نثار افشاندن مصریان بر وی

بخش ۱۸ - عمر گذراندن زلیخا در مفارقت یوسف

بخش ۱۹ - آغاز حسدبردن برادران بر یوسف

بخش ۲۰ - خواب دیدن یوسف که آفتاب و ماه و یازده ستاره او را سجده می‌برند

بخش ۲۱ - درخواست برادران یوسف از پدر که وی را با خود به صحرا برند

بخش ۲۲ - به صحرا بردن برادران یوسف را و به جاه افگندنش

بخش ۲۳ - بیرون آوردن کاروانیان یوسف را از چاه و بردن به مصر

بخش ۲۴ - دیدن زلیخا، یوسف را

بخش ۲۵ - خریدن زلیخا یوسف را به اضعاف، در حراج

بخش ۲۶ - خدمتگاری نمودن زلیخا، یوسف را

بخش ۲۷ - شرح دادن یوسف قصهٔ محنت راه و زحمت چاه را برای زلیخا

بخش ۲۸ - تمنا کردن یوسف شبانی را

بخش ۲۹ - مطالبه کردن زلیخا وصال یوسف را و استغنا نمودن یوسف از وی

بخش ۳۰ - فرستادن زلیخا، یوسف را به باغ

بخش ۳۱ - عرضه کردن کنیزان جمال خویش را بر یوسف و یکتاپرست کردن یوسف ایشان را

بخش ۳۲ - تضرع کردن زلیخا پیش دایه و راهنمایی او زلیخا را به ساختن عمارت

بخش ۳۳ - وصف آرایش کردن زلیخا

بخش ۳۴ - خانه هفتم

بخش ۳۵ - رسیدن عزیز مصر در همان دم و سال از یوسف و زلیخا

بخش ۳۶ - گواهی دادن طفل شیرخواره به بی‌گناهی یوسف

بخش ۳۷ - زبان به طعنهٔ زلیخا گشادن زنان مصر و به تیغ غیرت عشق دست ایشان بریدن

بخش ۳۸ - به زندان رفتن یوسف

بخش ۳۹ - احسان یوسف به زندانیان و تعبیر خواب ایشان و شاه مصر را کردن

بخش ۴۰ - بیرون آمدن یوسف از زندان و وفات عزیز مصر و تنهایی زلیخا

بخش ۴۱ - ابتلای زلیخا به محنت فراق بعد از وفات عزیز مصر

بخش ۴۲ - التفات نکردن یوسف به زلیخا در کفر و التفات به وی پس از توحید

بخش ۴۳ - عقد نکاح بستن یوسف با زلیخا

بخش ۴۴ - وفات یافتن یوسف و هلاک شدن زلیخا از مفارقت وی

بخش ۴۵ - در خاتمهٔ کتاب

لیلی و مجنون

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - آشنایی قیس و لیلی

بخش ۳ - شتافتن قیس به دیدن لیلی در فردای آن روز

بخش ۴ - در بوتهٔ امتحان گداختن لیلی، قیس را

بخش ۵ - عهد وفا بستن لیلی با قیس

بخش ۶ - خبر یافتن پدر مجنون از عشق او به لیلی

بخش ۷ - بدگویی کردن غمازان نزد لیلی از مجنون

بخش ۸ - با خبر شدن قبیلهٔ لیلی از عشق او و مجنون و منع وی از دیدن یکدیگر

بخش ۹ - سیاست کردن پدر لیلی وی را به خاطر دیدار مجنون

بخش ۱۰ - شکایت بردن پدر لیلی از مجنون پیش خلیفه

بخش ۱۱ - رفتن پدر و اعیان قبیلهٔ مجنون به خواستگاری لیلی

بخش ۱۲ - ملاقات کردن مجنون، لیلی را غیبت مردان قبیله

بخش ۱۳ - وصف تابستان و به سفر حج رفتن لیلی و همراه شدن مجنون با قافلهٔ وی

بخش ۱۴ - عاشق شدن جوانی از ثقیف به لیلی و نکاح کردن آن دو

بخش ۱۵ - شنیدن مجنون شوهر کردن لیلی را

بخش ۱۶ - نامه نوشتن لیلی به مجنون

بخش ۱۷ - بیمار شدن شوهر لیلی و وفات یافتن وی

بخش ۱۸ - شکستن لیلی کاسهٔ مجنون را و رقص کردن وی از ذوق آن

بخش ۱۹ - در انتظار لیلی ایستادن مجنون و آشیان کردن مرغ بر سر وی

بخش ۲۰ - مرگ مجنون

بخش ۲۱ - وصف خزان و مرگ لیلی

بخش ۲۲ - در ختم کتاب و خاتمهٔ خطاب

خردنامه اسکندری

بخش ۱ - سرآغاز

بخش ۲ - در نصیحت نفس مفلس

بخش ۳ - گفتار در فضایل سخن و سخنوری

بخش ۴ - آغاز داستان

بخش ۵ - نزدیک شدن مرگ فیلقوس و به حضور خواستن اسکندر

بخش ۶ - مرگ فیلقوس و پادشاهی اسکندر

بخش ۷ - خردنامهٔ ارسطو

بخش ۸ - خردنامهٔ افلاطون

بخش ۹ - خردنامهٔ سقراط

بخش ۱۰ - خردنامهٔ بقراط

بخش ۱۱ - خردنامهٔ فیثاغورس

بخش ۱۲ - داستان جهانگیری اسکندر

بخش ۱۳ - خردنامهٔ اسکندر

بخش ۱۴ - تحفهٔ حقیر فرستادن خاقان چین برای اسکندر

بخش ۱۵ - کاغذ نوشتن مادر اسکندر به وی

بخش ۱۶ - گفتگوی اسکندر با حکیمان هند

بخش ۱۷ - ظاهر شدن نشانهٔ مرگ بر اسکندر و نامه نوشتن او به مادر

بخش ۱۸ - وصیت اسکندر که پس از مرگ دستش را از تابوت بیرون بگذارند

بخش ۱۹ - مرگ اسکندر و پایان داستان

بخش ۲۰ - ساقی نامه مغنی نامه

بخش ۲۱ - پایان کتاب