الهی نامه

آغاز کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

در نعت سید المرسلین صلی اللّه علیه و سلم

در معراج حضرت رسالت علیه الصلوة والسلام

حکایت

در فضیلت صدیق رضی الله عنه

در فضیلت فاروق رضی الله عنه

در فضیلت ذی النورین رضی الله عنه

در فضیلت مرتضی رضی الله عنه

آغاز کتاب

بخش اول

المقالة الاولی

جواب پدر

(۱) حکایت زن صالحه که شوهرش بسفر رفته بود

بخش دوم

المقالة الثانیة

جواب پدر

(۱) حکایت آن زن که بر شهزاده عاشق شد

(۲) حکایت علوی وعالم ومخنّث که در روم اسیر شدند

(۳) حکایت سلیمان داود علیهما السلام با مور عاشق

(۴) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور

(۵) حکایت نوشروان عادل با پیر بازیار

(۶) حکایت خواجۀ جندی با سگ

(۷) حکایت معشوق طوسی با سگ و مرد سوار

(۸) مناظرۀ شیخ ابوسعید با صوفی و سگ

(۱۰) حکایت ابوالفضل حسن و کلمات او در وقت نزع

بخش سوم

المقالة الثالثة

جواب پدر

(۱) سؤال ابراهیم ادهم از مرد درویش

(۲) حکایت شیخ گرگانی با گربه

(۳) حکایت ترسا بچه

(۴) حکایت پیر که پسر صاحب جمال داشت

(۵) حکایت یعقوب و یوسف علیهما السلام

(۶) حکایت یوسف و ابن یامین علیهما السلام

(۷) حکایت جوان گناه کار و ملایکۀ عذاب که برو موکّلند

(۸) حکایت جوان صاحب معرفت وبهشت و لقای حق تعالی

(۹) سؤال کردن آن درویش از مجنون که سال عمر تو چندست

(۱۰) حکایت آن مجنون که تب داشت

بخش چهارم

المقالة الرابعة

(۱) حکایت سرپاتک هندی

(۲) حکایت وزیر که پسر صاحب جمال داشت

(۳) حکایت پادشاه که از سپاه بگریخت

(۴) حکایت شه زاده که مرد سرهنگ بر وی عاشق شد

(۵) حکایت پیرمرد هیزم فروش و سلطان محمود

بخش پنجم

المقالة الخامسة

جواب پدر

(۱) حکایت شبلی با مرد نانوا

(۲) حکایت مرد نمازی و مسجد وسگ

(۳) مناظرۀ عیسی علیه السلام با دنیا

(۴) حکایت رهبان با شیخ ابوالقاسم همدانی

(۵) حکایت مرد ترسا که مسلمان شد

(۶) حکایت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه

(۷) حکایت گبر که پُل ساخت

(۸) سؤال مرد درویش از جعفر صادق

(۹) گفتار آن مجنون در نمازی که یک نان نیرزد

(۱۰) حکایت دیوانه و نماز جمعه

بخش ششم

المقالة السادسة

جواب پدر

(۱) حکایت عزرائیل و سلیمان علیهما السلام و آن مرد

(۲) حکایت آن جوان که از زخم سنگ منجیق بیفتاد

(۳) حکایت دیوانه به شهر مصر

(۴) حکایت فخرالدین گرگانی و غلام سلطان

(۵) حکایت حسین منصور حلاج بر سر دار

(۶) حکایت غلبۀ عشق مجنون بر لیلی

(۷) حکایت پسر ماه روی با درویش صاحب نظر

(۸) حکایت نابینا با شیخ نوری رحمه الله

(۹) حکایت شیخ ابوالقاسم همدانی

بخش هفتم

المقالة السّابعة

جواب پدر

(۱) حکایت عیسی علیه السلام با آن مرد که اسم اعظم خواست

(۲) حکایت ابرهیم علیه السلام با نمرود

(۳) حکایت مرد ترسا و شیخ بایزید

(۴) حکایت دیوانه که سر بر در کعبه می‬زد

(۵) حکایت ایّوب علیه السلام

(۶) حکایت یوسف همدانی علیه الرحمة

(۷) حکایت زلیخا

(۸) تمثیل

(۹) حکایت ابوبکر سفاله

(۱۰) حکایت سلطان محمود با دیوانه

(۱۱) حکایت درخت بریده

(۱۲) حکایت حسن بصری و رابعه رضی الله عنهما

(۱۳) حکایت موسی علیه السلام

(۱۴) حکایت دیوانۀ خاموش

(۱۵) سؤال آن مرد از مجنون در باب لیلی

(۱۶) حکایت مؤذّن و سؤال مرد از دیوانه

(۱۷) حکایت شیخ ابوسعید رحمةالله علیه

(۱۸) حکایت سلطان محمود با ایاز

بخش هشتم

المقالة الثامنة

جواب پدر

(۱) حکایت بچّۀ ابلیس با آدم و حوّا علیه السلام

(۲) حکایت ابلیس و زاری کردن او

(۳) حکایت یوسف علیه السلام با ابن یامین

(۴) حکایت سلطان محمود با ایاز

(۵) حکایت پسر صاحب جمال و عاشق شوریده حال

(۶) حکایت سلطان محمود و ایاز در حالت وفات

(۷) حکایت آن دزد که دستش بریدند

(۸) حکایت ماه و رشک او برخورشید

(۹) سؤال کردن مردی از مجنون

(۱۰) حکایت ابلیس

(۱۱) حکایت سلطان محمود و آرزو خواستن بزرگان

(۱۲) حکایت شبلی رحمة الله علیه

(۱۳) حکایت موسی علیه السلام در کوه طور با ابلیس

بخش نهم

المقالة التاسعة

جواب پدر

(۱) حکایت سلطان محمود با پیرزن

(۲) حکایت بهلول و گورستان

(۳) حکایت پادشاه که علم نجوم دانست

(۴) حکایت

(۵) حکایت شقیق بلخی و سخن گفتن او در توکل

(۶) حکایت دیوانۀ که از حق کرباس می‬خواست

(۷) حکایت دیوانه که اشک می‬ریخت

(۸) حکایت شیخ ابوبکر واسطی با دیوانه

(۹) حکایت پیر زال سوخته دل

(۱۰) حکایت آتش و سوخته

(۱۱) حکایت ابوعلی فارمدی

(۱۲) حکایت گناه کار روز محشر

(۱۳) حکایت سلطان محمود و عرض سپاه

بخش دهم

المقالة العاشرة

جواب پدر

(۱) حکایت سلطان سنجر با عبّاسۀ طوسی

(۲) مناجات موسی با حق تعالی ودر خواستن او یکی از اولیا

(۳) حکایت درحال ارواح پیش از آفریدن اجسام

(۴) حکایت زنان پیغامبر

(۵) حکایت رابعه رحمها الله

(۶) حکایت بهلول

(۷) حکایت لیث بوسنجه

(۸) حکایت موسی و مرد عابد

(۹) حکایت پیر بخاری و مخنث

(۱۰) حکایت غزالی و ملحد

(۱۱) حکایت دعاگوی و دیوانه

(۱۲) حکایت دیوانه که می‬گریست

(۱۳) مناجاة دیوانه با حق تعالی

(۱۴) گفتار شیخ در درآمدن دولت

بخش یازدهم

المقالة الحادی عشر

جواب پدر

(۱) حکایت آن مرد که در بادیه تجرید می‬کرد

(۲) حکایت آن دیوانه که تابوتی دید

(۳) حکایت گفتار پیغامبر در طفل نوزاد

(۴) حکایت حسن و حسین رضی الله عنهما

(۵) حکایت شبلی با سائل رحمه الله

(۶) حکایت سلطان محمود با ایاز در گرمابه

(۷) حکایت شیخ بایزید و آن قلّاش که او را حدّ می‬زدند

(۸) حکایت عبدالله مبارک با غلام

(۹) حکایت حبشی که پیش پیغامبر آمد

(۱۰) حکایت آن مرد که عروس خود را بکر نیافت

(۱۱) حکایت اسکندر و کلمات حکیم بر سر او

(۱۲) حکایت دیوانه

(۱۳) حکایت حسن بصری و شمعون

بخش دوازدهم

المقالة الثانی عشر

جواب پدر

(۱) حکایت کیخسرو و جام جم

(۲) حکایت سنگ و کلوخ

(۳) حکایت شبلی با آن جوان در بادیه

(۴) حکایت شوریده دل بر سر گور

(۵) حکایت دیوانه که رازی با حق گفت

(۶) حکایت سلطان ملکشاه با پاسبان

(۷) حکایت شیخ ابوسعید با معشوق خویش

(۸) حکایت ایاز با سلطان

(۹) حکایت ماه و شوق او با آفتاب

(۱۰) حکایت بایزید با آن مرد سائل که او را در خواب دید

(۱۱) سؤال آن درویش از شبلی

(۱۲) حکایت ابراهیم ادهم

بخش سیزدهم

المقالة الثالث عشر

جواب پدر

(۱) حکایت اسکندر رومی با مرد فرزانه

(۲) حکایت

(۳) حکایت قحط و جواب دادن طاوس

(۴) حکایت پیمبر در شب معراج

(۵) حکایت مرد حریص و ملک الموت

(۶) حکایت کشته شدن پسر مرزبان حکیم

(۷) موعظه

(۸) حکایت بزرجمهر با انوشیروان

(۹) حکایت آن مرغ که در سالی چهل روز بیضه نهد

(۱۰) حکایت بهلول و حلوا و بریان

(۱۱) سؤال موسی از حق سبحانه و تعالی

(۱۲) پند کسری

(۱۳) مناجات آن بزرگ با حق تعالی

(۱۴) حکایت شعبی و آن مرد که صعوۀ گرفته بود

(۱۵) حکایت زنبور با مور

(۱۶) حکایت پیغامبر و کنیزک حبشی

(۱۷) حکایت آن مرد که پیش فضل ربیع آمد

(۱۸) حکایت بهلول

(۱۹) حکایت مرد مجنون و رعنایان

بخش چهاردهم

المقالة الرابع عشر

جواب پدر

(۱) سکندر و وفات او

(۲) حکایت نمرود

(۳) حکایت آن مرد که صدقه بدرویشان می‬داد

(۴) حکایت لقمۀ حلال

(۵) حکایت پیرزن با شیخ و نصیحت او

(۶) حکایت امیرالمؤمنین عمرخطاب رضی الله عنه با جوان عاشق

(۷) حکایت آن درویش که آرزوی طوفان کرد

(۸) حکایت پیر عاشق با جوان گازر

(۹) حکایت مجنون با آن سائل که سؤال کرد

(۱۰) حکایت روباه که در دام افتاد

(۱۱) حکایت سلطان محمود با ایاز

(۱۲) حکایت محمد عیسی با دیوانه

(۱۳) حکایت سلطان محمود که با دیوانه نشست

(۱۴) حکایت دیوانه‌ای که گلیم فروخت

(۱۵)حکایت آن زن که طواف کعبه می‬کرد و مردی که نظر برو کرد

(۱۶) حکایت مهستی دبیر با سلطان سنجر

(۱۷) حکایت محمود و شمار کردن پیلان

(۱۸) حکایت عیسی علیه السلام با جهودان

(۱۹) حکایت آن دزد که گرفتار شد

(۲۰) حکایت دیوانۀ چوب سوار

(۲۱) حکایت سپهدار که قلعۀ کرد با دیوانه

(۲۲) حکایت سلطان محمود با مظلوم

(۲۳) حکایت مجنون

(۲۴) حکایت جوان نمک فروش که بر ایاز عاشق شد

بخش پانزدهم

المقالة الخامس عشر

جواب پدر

(۱) حکایت سلطان محمود در شکار کردن

(۲) حکایت شیخ و مرغ همای

(۳) حکایت محمد غزالی با سلطان سنجر

(۴) حکایت سلطان محمود با آن مرد که همنام او بود

(۵) حکایت سلطان محمود و گازر

(۶) حکایت حکیم با ذوالقرنین

(۷) حکایت پادشاه و انگشتری

(۸) حکایت ابراهیم ادهم با خضر علیه السلام

(۹) حکایت محمود با درویش بر سر راه

(۱۰) حکایت سنجر که پیش رکن الدین اکّاف رفت

(۱۱) حکایت آن مرد که صرّۀ در میان درمنه یافت

(۱۲) حکایت سلطان محمود با پیرزن

بخش شانزدهم

المقالة السادس عشر

جواب پدر

(۱) حکایت پسر هارون الرشید

(۲) حکایت هارون با بهلول

(۳) حکایت سلیمان و طلب کردن کوزه

(۴) حکایت پادشاه که از درویش در خشم شد

(۵) حکایت آن جوان که زن صاحب جمال خواست و بمرد

بخش هفدهم

المقالة السابع عشر

جواب پدر

(۱) حکایت گوسفندان و قصّاب

(۲) حکایت باز با مرغ خانگی

(۳) حکایت آن بیننده که از احوال مردگان خبر می‬داد

(۴) حکایت جواب آن شوریده حال در کار جهان

(۵) حکایت سؤال کردن آن مرد دیوانه از کار حق تعالی

(۶) حکایت جهاز فاطمه رضی الله عنها

(۷) حکایت آن پیر که دختر جوان خواست

(۸) حکایت آن درویش با ابوبکر ورّاق

(۹) حکایت آن پیر که خواست که او را میان دو گورستان دفن کنند

(۱۰) حکایت سفیان ثوری رحمه الله

(۱۱) حکایت مسلمان شدن یهودی وحال او

بخش هجدهم

المقالة الثامن عشر

جواب پدر

(۱) حکایت بلُقیا و عفّان

(۲) حکایت سلیمان علیه السلام و شادروانش

(۳) حکایت مأمون خلیفه با غلام

(۴) حکایت اصمعی با آن مرد صاحب ضیف و زنگی حادی

(۵) حکایت جبریل با یوسف علیهما السلام

(۶) حکایت پیر خالو سرخسی

(۷) حکایت شیخ یحیی معاذ با بایزید رحمهما الله

(۸) حکایت شیخ علی رودباری

(۹) حکایت سلطان محمود با مرد دوالک باز

(۱۰) حکایت شیخ ابوسعید با قمار باز

(۱۱) حکایت مجنون و لیلی

بخش نوزدهم

المقالة التاسع عشر

جواب پدر

(۱) حکایت آن حیوان که آن را هَلوع خوانند

(۲) حکایت عیسی علیه السلام

(۳) حکایت نوشروان عادل

(۴) حکایت در ذمّ دنیا

(۵) حکایت در ذمّ دنیا

(۶) گفتار عبّاسۀ طوسی در دنیا

(۷) گفتار جعفر صادق

(۸) حکایت یحیی معاذ رازی

(۹) حکایت در ذمّ دنیا

(۱۰) حکایت شاهزاده و عروس

(۱۱) حکایت ابرهیم علیه السلام

(۱۲) حکایت حلّاج با پسر

(۱۳) در معنی آن که غیبت گناهی بزرگ است

(۱۴) سخن گفتن آن مرد در غیبت

بخش بیستم

المقالة العشرون

جواب پدر

(۱) حکایت شیخ با ترسا

(۲) گفتار بزرگی در شناختن حق

(۳) حکایت مرد صوفی که بر زبیده عاشق شد

(۴) حکایت اردشیر و موبد و پسر شاپور

(۵) حکایت ایاز و درد چشم او

(۶) حکایت جرجیس علیه السلام

(۷) حکایت یوسف با زلیخا علیه السلام

(۸) حکایت ابرهیم ادهم در بادیه

(۹) حکایت شعیب علیه السلام

(۱۰) حکایت در اهل دوزخ

(۱۱) حکایت سلطان محمود و ایاز

(۱۲) حکایت مجنون و لیلی

بخش بیست و یکم

المقالة الحادی و العشرون

جواب پدر

(۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

بخش بیست و دوم

المقالة الثانی و العشرون

جواب پدر

(۱) حکایت افلاطون و اسکندر

(۲) حکایت آن بزرگ با خواجه علی طوسی

(۳) حکایت آن دیوانه که ازو پرسیدند که درد چیست

(۴) حکایت آن طفل که با مادر ببازار آمد و گم شد

(۵) حکایت یوسف علیه السلام و نظر کردن اودر آینه

(۶) حکایت احمد غزالی

(۷) حکایت ابوعلی فارمدی

(۸) سؤال کردن سائل از مجنون

(۹) حکایت بایزید با مرد مسافر

(۱۰) حکایت محمود با شیخ خرقانی

(۱۱) حکایت آهو که مشک از وی حاصل می‬شود

بخش پایانی

خاتمۀ کتاب

(۱) حکایت آن مرد که بر مکتب گذر کرد

(۲) گفتار مرد خدای پرست

(۳) حکایت آن مرد که از اویس سؤال کرد

(۴) حکایت وفات اسکندر رومی

(۵) حکایت مرد خاک بیز

(۶) حکایت ایّوب پیغامبر

(۷) حکایت اعرابی در حضرت نبوّت

(۸) حکایت آن زن در حضرت رسالت

(۹) حکایت شبلی با ابلیس در عرفات

(۱۰) حکایت بایزید و زنّار بستن او

(۱۱) مناجات ابراهیم ادهم

(۱۲) حکایت رندی که ازدکانی چیزی می‬خواست

(۱۳) حکایت عبدالله بن مسعود با کنیزک

(۱۴) حکایت بشر حافی که نام حق تعالی بمشک بیالود

روایت دیگر دیباچۀ الهی‏نامه

ابیات برگزیدهٔ از روایت دوم دیباچۀ الهی نامه از روی نسخه‌های دیگر

در آغاز آلهی نامه

فی نعت النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم